Bye- Bye 2020 Tournament nganlou kan the

DihCham News Service

Tamenglong District Badminton Association (TDBA) ruina lengmei Bye Bye 2020 badminton tournament dulanung tei nganlou kan the. 11 December nung tei rui kahou kanmei tournament khou tei player gaan 30 dou ruina guang kajaolou kan e.

Aseiluan tuang tournament khou tei Men’s Open Doubles le Men’s Open Single category kanei na nai kan e. Men Double’s final match khou Guilu Panmei le Akhuanang Panmei ta Lungtuabui Pame le Wikhomlung Rimai rui straight set khou ngamlou kan e.

Men’s Open Single final khou Disinlung Gangmei le Wikhomlung palupma Wikhombou rui straight set khou ngamlou muai kan e.

Mbuna, badminton khou interest naimei Tamenglong tuang alao, chabuan guai khang 2021 khou coaching ti khang su puni e khatni tingkum khou tournament katupma leng khang karam kho tuan TDBA general secretary Achunna Pamei rui sakan e.

You may also like...