Charinapang namv khou SYSA tournament khang ground suak chadi bam the

Gaanphiu News Network
Tamenglong, Dec 13: Charinapang namv khou guang nimei Southern Youth Sports Association (SYSA)

tournament khang ground Micah Panmei, Hon’ble EM, ADC Tamenglong rui nkhav loumei bangc khou suak chadi bam the.

SYSA tournament hei January 23rd 2021 khou tatkey puang e twna saa e. Mikhou tei namv kang 30 dou rui guang kazauh bam nuh e.

Milungc khou Charinapang Village Authority Chairman, Digaeklung Gangmei rui Saramba Segment tuang ADC Micah Panmei rui palup talimei khou lungning gut bammei chabwan pang ta machuanglouna ground kasiamh bammei khang ta thuanckumei ndauh kan e.

Kumna ground tei guang nimei neihdak lungc khou thu suakluai kan puang the twna chairman tei rui saa kan e.

Chiuluan Raenggaan laanclou dat kan the

Gaanphiu News Network
Tamenglong, Dec 13: COVID-19 ta athwngmei swna kaganv kasaek Tamenglong District khou naimei Tourist Spot akhat, Chiuluan Raenggaan, khou gut dat mak khang thingclou kanmei tei 14th December 2020 nung rui laanc dat khang saapat kan the.

Raenggaan Committee, Chiuluan Village Tamenglong rui tiipatmei chamv theilayna mi Raenggaan hei laanclou dat bam sihmi mansei nunc rui SOP hei nthuihna piu khang saa kan e.

Kumna mi Raenggaan khou tatgutlou nimei nunc khou mansei sing Entry Fee swna Dk 10/- laa puni e twna tiithay pat kan e.

Mi khou tei phwam swna mansei geicna guang nimei nunc rui tiithaylou rey khang ni saa kan e kumna Raenggaan lungc khou napgan suangc tulou nimei nunc khou Entry Fee mbuna laa puni e twna ni tiithay pat kan e.

You may also like...