Tamenglong HQ khou dui kunghmei tingmik-tingmik khou mbu bam the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 22: Aseih kandih kapum khou ‘World Water Day’ United Nation rui tingmik karyan loumei bangc khou tatkey geic kan the kumna India khou nic aseih ‘Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain’ twna tatkey geic kan e. Tiki Tamenglong headquarters khou thu dui nkoumei rui mathiuc khang kunghmei ariu mbu ku bam the.

Kunbuk azuh khou naimei duipuakmei bamv azuh hei dui rau guang the, duithuak nthyammei guay hei dui luangc nthaek ngam guang bam the. Milungc khou lungc kunghmei khatni school ku khang rent khou bammei guay khang kungc diangcna bam the.

Dui zu khang narui kaniw kai khou rui kilometre 2/3 tatna zu tat bam the, kum sihni kaniw piu biu khang zu tow kungc bam the.

Mbuna kapum nrith pui nunc khatni nganna puanc chanahmei pui nunc khang thu dui mphang kunghmei rui kungc ranvna bam the.

Ningtow lou nuh e January 29, 2021 nungc tei Tamenglong khou daegka 38.96 crore tuang water supply project, Chief Minister N. Biren singh rui reymei Phase inaugurate swlou kan tuang e. Mitei Jal Jeevan Mission khatni DoNER ministry bang khou taanc kan tuang e.

Tik i inauguration swlou bam sihni govt rui kaikhunh kathui khou dui zay guang khang latdyng swlou kanmei tei thu guang tangh makna bam dihe.

You may also like...