Organic farming lam khou zaeng 2 training Tamenglong khou tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 22: Indigenous Women and Children Foundation (IWCF) khatni Barak Valley Agricultural Development Association (BAVADA) rui laengvna Unity Stadium, Tamenglong Baptist Church Compound khou Organic Farming lam “Permaculture & Farm Design” twmei bangc khou zaeng neihneic (19th & 20th March 2021) tatkey kan the.

Organic farming training tei Henry Martyn Institute, Hyderabad rui nkhav loumei bangc khou tatkey kan tuang e. Organic Farming training tatkey kanmei tei fertilizers, GMOs, pesticides khatni pumh khou kabiu nuhmei puraeng kazauh makna gannuy-puannu tii thau khang tatkey kan tuang e.

Khatni Chemical fertilizer kazauh makna kandih hei phuling akumna tii thau chuy nuh puni twmei lam khou thay haihmei azuh rui guang dinclou kan e.

You may also like...