Liangmai lad ga kuthulubo khatdi Tamei gabam bo tasiky dung result

Miss Kachangsiliu Abonmai securing 97 mark in Liangmai Lad from Olivia Higher Secondary School at BOSEM

High School Leaving Certificate Examination, 2022 conducted by Board of Secondary Education, Manipur (BOSEM)

Raithubo ga Kachangsiliu Abonmai tu aliu khulam su congratulation pikhai ye. Thaikum 2022 class-x (kariu) BOSEM gu result patbo ga pahniu aliu Liangmai lad gakhu thulu ye. Pahniu doubo sai 97 mark ngou luye. Pahai Olivia Higher Secondary School, Kanglatongpi gu school gasu niuye chiuye.

Langmai Higher Secondary School

Thaikum aliu Liangmai nahdung kakeng kha class-x gu result wijiu doulu ye tiudi aliu Langmai Higher Secondary School leng thiujiu ra masong kumjiu maningbo macham lumak jiu chamai kakeng kha niu dejeng niuloh tiubo di kaphiat bamme. Thaikum tingkum 2022 ga ariaknah mai chamai khang riak charuk (60) exam khaibo ga chamai khang nia (2) roina second division dou khaijiu kaki maira failed thiu mide.

Aliu Liangmai group dung kasia ga thaikum class-x result lamlam kaphekbo maksai paliu makum din machamkhaibo kasia:

Adin: Langmei higher secondary school hai takum machang result ra samahiang ra mak boi, chiu di nthai kum Covid niu di kam kabua bimi bu thak de. Chiudi takum machang result sa dou lak ge chiu bou ha ye. Palam ra student kawi kasa bou batch di bam me, sibou sai ga situation niu compelled thiu bou di bam me.

Aliulakliu: Mr. Pouchunlungbou Newmai and Withubou pamai , Langmei Higher Secondary School Tu congratulation pikhai ye. Kaki compartment ga bam mai khat di failed thiu mai dung di kam mawilo, discourage thiu mane. Next year gara 100℅ pass thiu ra kam khe. Remember! ” Failures are the pillars of success”.

Enoch: Corona phone niu de! .. nahmai gu discipline haise tamsinbo ngouwe corona wanglubo sai… many youths are addicted to their handsets… parents who skip tution fees also could afford handsets for their children…

For Langmei it’s obviously holidaying during the Corona! … students had perhaps only 2-3 months of schooling…if I’m not wrong! ..

Thontalak: Result ra mailung mak bide …
Yoye Corona gu side effects shi almost all the schools ga complain kambo chiuye…
Tiude nuo, result ra school kakeng kali makjiu masuang kum jiu wi kamme…

Liangmei School gu Result wimakbo shi EXAMINATION CENTRE strict/clean thiubo gu Reflection ye tiubo ehra luk khaibo di bamme…

Dr. Hunibou: Result wibo shabo haise batch,batch saihdi swiye. Nkiujiu, Corona raaret jengniu dasaikum exam khaimakjiu pass thiukhai bibo gasu Naamai dung maning kalaam bimibo gasu niuwe. Exam ting ga strict thiubo thiumakbo ladra dinmakdi wineh. Majibo tenra Naamai dung tu kachu mataan khaikhelo. Unfair means kamlu result wira mataanbo sera charah chamai suong ga chakhuih raye. Hamai Tasiiky gu thiujiu pass thiubo riak tamh tahdi Letter Marks dao makeng luwe. Siniu, pawan bam ga mataan lura Naamai tu kathuat khaira kheng khaiye.

N. Simon: Corona raret wangbogasu Govt.niu relieve thiujiu chaban(rice) piwangbijiu tuhoi katang Corona tu agunjiu Chaluten kanitamibowe.Sikumjiu Corona raret wangjiu Ariaknahmai tu exam.kamson makjiu Govt niu promoted pikhaibijiu,Thaikum di study thiunitajiu promoted khonbogasu result samijiuwe.Aliu Tamei area gara.

You may also like...