Tamenglong khou COVID-19 case 101 tangh the

Tamenglong, June 21: Tamenglong district tuang quarantine centre khou bammei nun khou ruina coronavirus rapuat hei nimpatmei kasing 101 tangh kan the.

Mitei Pretty Lamb Institute khou gaan 5, Don Bosco Rigunlong khou rui 1, kumma UBS khou rui 2 nimpat dat kan e, kadounung tei ni UBS khou rui gaan 31 nim pat kan tuang the.

Tamenglong khou rui nimpatna positive sumei gaan 39 ta Tamenglong Higher Secondary School khou lou bam e, kaniu guai tihei Imphal thang jaimei lung khou phung tat khang kaphian bam the tuna mi rapian lam khou si- gai jaosin bammei Tamenglong in-charge Dr Rachunlung Savio Kamei rui sa e.

Tamenglong mei gaan 14 thu gaidat kan the, kum tina ntao nai bammei active case hei 87 e.

Community quarantine bammei gaan 473 nai e. Manipur khou asei hei Tamenglong tuang kajaona gaan 64 mi rapuat hei nimpat dat kan e.

Chandel 1, Imphal East 2, Imphal West 3, Kakching 6, Kamjong 20, Kangpokpi 18 khatni Thoubal district mei gaan 6 kajao e. Kaniu guai tei Manipur khou guang dat kathanmei rana re tuna sa e.

Manipur khou case kaguaina 841 tangh the, active case rui 591 e. Kumma asei gai dat kanmei gaan 18 kajaona kaguaina 250 rui gai dat kan the.

Thoukummei khou mi rapuat khong the tuna lumsimei nai ethei health care centre khou jaolou khang sakan e, Tamenglong District Hospital khou ni leng 10 chamdaanlou bam e tuna sa e.

DihCham News Service

You may also like...