Naga Hoho rui Nagamei pari tihei nthuk nga lalou khang PM khou sa kan the

DihCham News Service

Tamenglong, July 29: Naga civil phuam pangh khou dailiangmei Naga Hoho rui Prime Minister Narendra Modi khang asei hei memorandum tiku kan the.

Memorandum khou hiloumei lam guai ning nthuk nga taan suna taanh patlou jai diu khang Naga Hoho rui sakan the.

Government of India (GoI) khatni NSCN/ GPRN kak khou Framework Agreement (FA) sign sukanmei tingkum pa-ngu tangh the kum e tiki ntao nganna solution guang mak nga khatni talk khou progress meknga bam e, FA tihei ni India rui kahaomei jat thang rana la kadat tatkan the.

FA khatni talk hei tabui thiak khou bam cho tumei Nagamei guai jaimei lung khou thai nina bam e, India rui sa nthan patlou o tuna sakan e.

Indo-Naga political talk hei nchu njenga luailou pung the tuna Nagamei guai lumgai bammei lung khou Nagaland state kapum khou Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) buh charuk lou hap bam dat the tuna kaneimei point khou Naga Hoho rui sakan e.

Indian Army ruina nchu njengmei ta kahao mak nga, suluai sutiatmei thiak hei katupma ti patlou bam the. 11 July nung jingbang jip bam khou Arunachal khou gaan ta kepluai kanmei thiak tei nchu njengmei khatni latluaimei ta su katuakmei thiak akhat re tuna sakan e.

Naga le India kak khou nunalou kanmei latbam guai tatei chakhuang suna piu chuina bam nina de gaan khatna rui latdan su kalai nu makge tuna Naga Hoho tei rui sakan e.

2001 Bangkok Agreement khou tei ceasefire hei kandih kabam kathui khou naikhang nunalou tuang the tiki ceasefire hei Nagaland khou na ngek bam e tuna sakan e.

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee rui sign sulou kanmei Bangkok Agreement lam tei ni sa nthan pat ro tuna sakan e. Naga le Indiamei kak khou latrian geih ngan sukan the tiki mi latrian nun tei asei nganna kathai luaktu tou mak nga bam e.

Mi hei Indiamei ngam sin kathan datmei nun rui lungning nthan mak khou rui e tuna sakan e. Nagaland Governor khatni talk interlocutor RN Ravi hei khatsini chakhuang, thousumei mek nga karana kamei ning khou taan pat bam the tumei Nagamei rui chak bam e.

Kamei Nagaland tuang Governor guang phungmei rui talk luailou jai pung the tuna ninglou tuang tiki tingkum 23 pari ralouna kalam gei ngan khou giantalou kanmei guai tatei RN Ravi rui su kasihlou dat ngam the tuna sakan e.

Nagaland government employee guai le Naga political group nun le kaniu tabui riang nai cho tumei sa nina re tuna latdan pat kan the, mi thiak hei ruina employee khatni political group guai ta criminal ti keilou khang su e tuna sakan e.

3 August 2015 nung Framework Agreement sumei gan khou nang ruina salou kanmei latbam guai tatei ning kung bam e, nang ruina nchu njengmei phuang guanglou puni de tumei lumgai bam e tuna Prime Minister ta Naga Hoho rui sakan e.

 You may also like...