Guaihzangnang youth nunc rui chaeng katamv lou kan the

TAMENGLONG, Oct. 20: Guaihzangnang, ADC Colony, Tamenglong ward number 6 tuang chabwan nunc rui MiniSecretariat, Farmlane keymei chaeng silangmei bamv nunc khou niak puanc lou geic kan the. District Council office khou rui Mini-Secretariat keymei chaeng hei kabamv asaek thu gari tat kalw sina guang kan tuang e.

Guaihzangnang, ADC Colony tuang member theilayna aseih chaeng katamv kanmei tei Youth guay ta social work khang karyan louna taanc bam tuang twna saa kan e. Chabwan nunc chaeng katamvmei tei TATA akhat rui niak phungc kalwna taanc kan e. Kumna Ramning Pame, Education Chairperson, ADC Tamenglong rui JCB nkhavlou kan e.

Chaeng kasiamh chuylou makmei zaeng pian makmei ndauh kan the

Tml, Oct 20: Lower Sonpram lev Upper Sonpram kak khou chaeng kasiamh chuylou makmei zaeng namvnac nunc rui pian mak bam the.

Village Authority Chairman, Peih lev Youth Secretary of Sonpram Village, Tamenglong District ( I.T. Road) rui tiipatmei Statement theilayna Lower Sonpram lev Upper Sonpram village kak khou 7.23 km saenghmei chaeng hei PMGSY bangc khou taanclou tuang e kumna mi chaeng hei sinsw nuhmei thiak khou khatni Work Program tuang Guideline theilayna taanclou makkhe twna pian makmei ndauh kan e. Mi cheang hei V. S. Ngainingkhui rui Contractor swna taanh tuang e.

Tat kanmei ganv khou rui mi chaeng hei si e twna namvnac nunc rui kaluaihna saa bam sihni Contractor hei rui khat sihni chulou makge twna ni Statement tei rui saa kan e. Kumna mi lam khou hei kazi naimei nunc rui zaihmei lungc khou mincna zaucgutna houctu bammei Contractor pu ruc khou taanv tatkeylou khang zaenghuay kan e.

Mi tei taanclou mak ethei Public baihmei nunc lev kariuna agitation tatkey puni the twna ni saa kan e. Sonpram hei IT Road chaeng tat pw khou Tamenglong HQ khou rui 23 km duhmei bamv khou nai e.

Tamenglong khou COVID-19 naimei 702 tangc bam the

Tml, Oct 20: Health Department, Tamenglong tuang chamv theilayna aseih hei District khou rui COVID-19 naimei 35 mphang dat kan e kumna mi tei rui District khou COVID-19 naimei 702 tangc bam the. Aseih mphang dat kanmei 35 tei RAT Tamenglong khou Sample 156 Test swmei pangc khou kazauh kan tuang e.

District khou COVID-19 naimei 702 khou tei 522 thu gay dat kan the kumna ntaw 177 ta ravzauh bam e twna saa e. Ntaw nganvmei lungc khou COVID-19 rui District khou 3 theic tangc kan the.

Chamv theilayna 116 ta Home Isolation swlou bam e, Isolation Ward khou 2 khatni Mini Secretariat khou naimei CCC khou 55 ta lou bam e twna saa e. District tuang swna COVID-19 khou rui gay datmei rate hei 74.4% khou tat bam e twna saa e.

You may also like...