Category: Local Dialect

Malek youth club niu jou machia thonbo

IT-Road lamsu niu sekmai jou Tamei ga supply kamjiu bambo ndanai Malek (Tamah) Youth Club maidung niu npuiki ga ngou dou lujiu chami machia thon mine. Jouhai little kaimadai-mangiu (400/500) kumbo sune tiujiu dinne...

Siridinbou ki (House) chami niu toubo

Ndanai Nreng (Illeng) namga simak jing ganiu Siridinbou ki (House) chami niu tou jiu Haiciu jiu bm meh,Deciu ganiu tou khanglo ciubo se Tuhoira Light gu short circuit ganiu ra kum e- ciu jiu...