Category: Local Dialect

Namraining ga tasiky taliu mawi san khangbo

Tamei, 1st Feb: Namraining ga bambo Langmei Higher Secondary School, (LHSS) haisi thaikum tingkum 2021 ga mania kasan bo Manipur Government maksai education department lamsu jiu wang jiu taliu mawi jiu tadkiu bamde. School...

Thinggou khang Relief nkhav lou kan the

Gaanphiu News Network Tamenglong, Jan 9: Tamenglong District Working Journalists Union (TADWJU) rui laengna Thinggou kailuang khou latlu naina kunghmei ariu bam mei k aikhunh nunc khang relief puat nk hav lou k an...

Tamenglong lev Jiribam ramsiat lam lat geic bam the

Gaanphiu News Network Tamenglong, Jan 6: Tamenglong District lev Jiribam District tuang ramvrei lwan khou Tousem Sub-Division khou naimei Khedagar Khasia namv tuang Chairman ta baanh keyloumei lam zaucgutlou khang DC Tamenglong khou saaku...