Tucha mai kalong npui taliubo

Tucha maipiu mai changam kambo mai

Aliu nam dungtu Tucha mai niu kambam bo hai ali lujiu aliu Liangmai kilong dung di pijiu mawi khang milo tiujiu mathiu khu lenkhaibo kasia.

Haibo chamhai Liangmai whatsapp group dung ga khaijiu bamme khaidi paliu niu rou khaibo pahangga khaibam me.

“Aram Tucha Mai unique kathiubo madu Len khaine. Tingkum masin haitiujiu chalun kalung katanmai hina npui kafa haisi government gu nkha jaomakjiu haitiujiu 1 week kumbo npui repairing kamjiu bam me .. Tingkum masin haitiujiu repairing Kam sao mak jiu bam me … NREGS kadao borang kang haisi di aliu public maileng pimakjiu npui kafa ga thiupiu jiu tatun chaken ngaomak jiu gari tadjiu bam me. Charaniu chalungsa khai jiu thai katangna aram Tucha npui gasu gari accident patjiu chamai sai thiu nuibo pat makha e. Aliu Liangmai nam hina di padi param machabo haisi aliu pum jaojiu self fund rise kamlo jiu kasem rabo wan mide npui kafa wimak then ra aliu lungkhang lakge.. MLA tu or Government tu detheng nkha leng jengniu agunjiu bamra lo?”

You may also like...