Locust Swarms wang tang bam me

India khat di Pakistan border area ga niu manang diang raye jiu Food and Agriculture organisation of the United Nations (FAO) niu din jiu bam me delo sai, Takao (Locust) lem wang jiu chamaina tu khatdi para thiu jiu Tiu sak rabo alin tara (vegetations) kam masa miye. Siga countries kariuja nia 12 Pakistan, Iran khatdi ten nations Africa gu joujiu kadi pabam wajiu alin tara para thiujiu aliu niu tiu sak rabo chagan niu chapiu niu (crops) kam masa mine.

2019 kum December gasu Africa gu countries khatdi west Asia gu countries haira takaopui dung tu (swarms of Locusts) kam maha ra matan jiu ten hou su miboi chiudi Sindh, Balochistan khatdi Punjab Pakistan gu state kasia ra severely affect thiu thiu miye. Kadipiri maina niu Matan jiu matan bamdi Takou dung tu defend thiu ngam lak jiu bamme.

Kadipiri gu tingnai ( climate) sai suijiu Tingriu mui khai lan bo jeng niu thainai ra Pest’s reproduction haise nkiu khang jiu bam mine, wangkin bo June gasai nkiu khang mirabo ye jiu FAO niu din jiu bam me.

You may also like...