Liangmai nahdung SSC 2021 Tier 1 ga clear thiumai

Staff Selection Commission (SSC) 2021 Tier 1 ga aliu Liangmai nah dung khang siamai clear thiu mine tiujiu rou khaibambo pahang ga khai bamme.

 1. N.Matinglungbou
 2. Lungsuibou Rimai
 3. DM Wisanbou
 4. Charakungbou Chawang
 5. Kadibou Chawang
 6. Kasimlungliu Flora
 7. Wigaliu Chawang
 8. Maithonliu Daimai
 9. Ch Maisikamliu
 10. Machunluliu Newmei
 11. Khiubamliu Chawangtingduimai
 12. Liangsithuiliu Ringkangmai
 13. Ng Lovejoy

Thai nai meng Tier-1 clear thiumi mai Tier 2 hai September lam khai lansu ne tiuye.

You may also like...