RNYOM election sunu makge

DihCham News Service

Tamenglong, Oct. 5: Rongmai Naga Youth Organisation Manipur (RNYOM) tuang election 7 Ocotber 2020 nung Namching nam khou tatkei khang sa bammei tei Rongmei jaatti tuang apex phuam ruina thailou makge, mi election tei tatkei nu makge tuna sakan the.

Aseidou hei Tamenglong, Longmai, Khoupum, Nungba khatni Imphal Valley khou nganna coronavirus neng pat bam gei e. Kakum kagan gai mak bam khou election tatkei khang sa bammei tihei tanhna nuni makmei ndao e tuna Rongmei Naga Council Manipur ruina sapat kan the. Kumma Namching nammei guai ruina ni milam khou hei jaosinlou khang sakan e.

Asei ni Tamenglongmei gaan 8 COVID-19 neng dat kan dihe

DihCham News Service
Tamenglong, Oct. 5: Tamenglong District Hospital khou naimei COVID-19 nim patmei machine Rapid Antigen Testing tuang result theilaina asei hei ni gaan tachat khou nimpat dat kan e.

Asei neng kanmei pang khou tei RNBA tuang worker gaan kathum, medical department tuang laboratory technician gaan kaneih ni kajao kan e tuna lumnumei cham rui sa e.

Tamenglongmei gaan 499 khou mi rapuat hei nenglou kan e, heilung khou tei gaan 381 tho gai dat kan the kum tina gaan aseidou gaan 118 khou mi rapuat hei nai bam e tuna sa e.

Mbuna, Tamenglong khou coronavirus neng patmei sing tingmikpum mbu ku bam de tiki asei rui kahouna Tamenglong khou languan landengmei taan guai laothuan 7 khou rui tingjin 3 pm ngan laanh kahou dat kan tuang the.

You may also like...