Tamenglong Bazaar Containment loumei Monday nungc laanc dat puni the; District paengc thangc rui guangmei guayna ta test sw puni the

Gaanphiu News Network,

TAMENGLONG, Oct 23: Tamenglong District paengc thangc rui guangmei kaguayna ta suai makna nsa khang COVID-19 Test sw khang ding lou kan the.

Aseih COVID-19 District Task Force, Tamenglong rui Meeting tatkey kan khou tei kabamv kanei khou COVID-19 Test sw khang dinglou kan e – CMO Office lev Rani Gaidinliu Women Market tuang First Floor khou tatkey khang dinglou kan e.

Mi khou hei kapaengh thangc rui guang datmei kaguayna suai makna Test sw khang Police nunc rui zaucsinlou khang ni dinglou kan e.

Rani Gaidinliu Women Market khou COVID-19 Test sw nimei hei Monday nungc rui taanv sw kahouh khang ni dinglou kan e. Kumna Tamenglong Bazaar khou Containment kauc patloumei zaeng 7 tangc puni the kumna disinfection tuang taanv hei ni luai the twna saana Monday nungc rui kahouhna Bazaar khou Containment Order hei laganclou dat khang dinglou kan the.

Kadai swna COVID-19 naimei nunc pangc khou cha mak langvmei ta thu saa makkhe tiki thow kumhmei Home Isolation bam nimei, kakai khou ravzauhna bam nimei, nunc ta thingclou mak khang saa kan e.

Rent tiina bam bammei nunc khou COVID-19 mphang ethei COVID-19 Rent tiina bammei nunc tei SOP piu khang kakaipouc rui nuh bam saanv COVID-19 naimei zaeng kaibangpouc rui tii bam taan nuh makge twna ni Meeting tei rui saa kan e.

Kumna SOP hei nthuihna piu bam khang Jan Andolan bangc khou COVID-19 District Task Force rui taanv sw bam khang ni dinglou kan e.

Gaansuh gaanthaih nunc ta chakhwang swloumei mung tatkey kan the

Gaanphiu News Network,
TAMENGLONG, Oct 23: National Program for Health care for Elderly (NPHCE) bangc khou International Day of Older Persons mung PHC/Health & Wellness Centre (HWC), Khoupum, Noney District khou tatkey kan the. District Health Society, Noney rui laengvmei mung khou tei Gongturei Rongmei, Chairman, Khoupum Village Authority rui Chief Guest khatni Dr. Jendum Golmei, M.O. i/c, PHC, Khoupum rui Function President swlou kan e.

Mi mung laengvlou bammei kaba tei R.K.Bijeta Devi,Program Manager, District Health Society, Noney rui ndauhlou kan e. Kamung tatkey kan khou tei mi mung khou guang kazauh bammei gaanthaih nunc khang kaipat tiilou kan e, kumna Society khou gaansuh gaanthaih nunc rui gaengmei tiilou bammei lam ni ndauhlou kan e.

Tamenglong tuang kabamv 11 khou Containment kaucpatlou dat kan dihe

TAMENGLONG, Oct 23: Tat kanmei khuangh 24 lungc khou tei Tamenglong khou COVID19 naimei kathanh 21 mphang datmei tangv Tamenglong District khou naimei kabamv 11 khou Containment kaucpatlou kan the. District Magistrate Tamenglong, Armstrong Pame IAS, rui tiipatmei Order theilayna aseih mphang kanmei 21 tei Travel History maekmei nunc e kumna Containment kaucpatlou kanmei tei mansei nunc khou COVID19 naengv pat nimei ta khaemvlou khang lou tuang e twna saa e.

Order theilayna Containment Zone khang kaucpatlou kanmei kai ramh ethei Office nunc tei (i) Keystone Infra Pvt Ltd, Khoupilong (ii) Athingmei Pamei, Gadailong (iii) Thoidambou Abonmai, Namlalong (iv) Digongpou Gonmei, Dailong (v) Namduanlung Kamei, Happy Villa (vi) Poujiuna Abonmai, Namlalong (vii) Gairinglu, Khoupilong (viii) Pantigai, Khoupilong (ix) Angelene Sanaile Pame, Impa (x) Poujuak, Machunlong (xi) Ringphaeng Gangmei, Khoupilong hei e.

Kumna mi bamv nunc khou tat pat tat gutmei khatni mansei kaduai bammei ta thingclou kan the kumna COVID-19 Case ta zaucsinhmei taanv tatkey puni e twna Order tei rui saa e.

Thow kumhmei mi tuang Order ta twan lyammei hei Indian Penal Code 1860 tuang Section 188 ta sw kabiumei lev nchamh the kumna khuay naimei ruc khou Law theilayna taanv tatkey puni e twna saa kan e. Mi khou tei SDC Tamenglong, M. Jeinulabudin ta zaucsin bam khang ni Order tei rui saa kan e.

You may also like...