Janghemlung tuang by-election campaign laanh patlou kan the

DihCham News Service

TAMENGLONG , Sept. 6: Tamenglong Assembly Constituency (AC) bang khou bammei Haochong Sub-division headquarters khou Janghemlung Panmei tuang by-election campaign kick-off sulou kan the.

Dulanung Haochong Community Hall khou tatkei kanmei mung khou tei Tamenglong AC bang khou naimei Tharon, Dailong, Tamenglong, Khongjaron, Akhui, Awangkhul khatni Haochong Segment khou rui nam tuang Chairman khatni Secretary nun khatni MDC B. Thambou, former ADC member TP. Tabui, ADC dinglou kanmei Forceson Khumba, Inpui Naga Union President Kasahung Riamroi khatni social leader aju rui guang kajaolou kan e.

Mi mung tei tatkei kahou makmei hu khou Covid-19 tuang SOP ngek chuilou khang kao ndao patlou kan e kumma meiguaina rui chiksin na kariulou kan e.

Mi mung khou tei Tamenglong AC tuang leader guai rui report tilou geih kan e.

Mi khou tei Janghemlung Panmei rui Haochong ta full-fledged Sub-Division Office ti nguanlou kan e, tiki ntao Haochong khou SDO office ku mak bammei tihei regular suna office tikulou khang ni sakan the. Khumji khou rui Kajinglong tatmei cheng hei sihak kei bam the taan chuilou khang kage nai the tuna salou kan e.

K a n g c h u p – Tamenglong cheng Asian Development Bank (ADB) rui taan bammei tihei Haochong kaidai khou tat guanglou puni the tuna Minister Biswajit khatni Tamenglong MLA sulou kanmei Samuel Jendai rui salou tuang e tiki ntao hei problem pat bam the.

Mi cheng hei jaimei lung khou taan luailou khang nammei nun rui sakulou kan e. Janghemlung Panmei khang kadou chamei tilou bammei Samual Jendai ta thuankulou bam khang nai e tuna public asek rui sapatlou kan e. Central khatni State khou government phung bammei Bharatiya Janata Party (BJP) ticket hei la guang ethei gai ran the tuna ni sa gei sakan e.

Janghemlung Panmei @ Karopou rui lat sana, tatkanmei gan khou kandihmei khang taan aju ni taanh patlou kan e tiki taanlou tina gai hak nimei bam khatni taan lou mak ethei suai nimei bam aju khou taanlou kan makmei aju ni nai kan the, meiguai rui kuaklou tho tuna nei kan e.

BJP ticket thu suai dat makmei khou nphang kan ni di the lum gaina bam tho tuna ni salou kan e. Tamenglong AC lung khou development taan hei geina taan pat khang nai de tiki kadaina Haochong area khou geina taan pat khang naimei jeng rui asei Haochong khou by-election campaign laanh patlou tuang e.

Aseiluan meiguai rui njianlouna vote tikulou dat ethei kandimei khang kage naimei taan rap puni di the tuna sana kandihmei guai rui njianlouna tikulou dat pu o tuna jenghuai kan the.

“BJP ticket lam sadat khang mek khe”

DihCham News Service

TAMENGLONG, Sept. 6: Aseiluan by-election Tamenglong AC khou tatkei nimei khang BJP ticket hei mei baimei khang ti mak nga akhang ti puni di the, milam tho sadat makkhe tuna Janghemlung Panmei rui Nungtek-2 khou dulanung sakan e.

Manipur Chief Minister N Biren Singh kamei pou rui BJP khou gut tho, ticket ti puni the tuna samei jeng rui 20 August 2020 nung tei BJP khou official suna gutlou the tuna ni sakan e.

Janghemlung rui ticket ntan tat bam tuang ram e tiki N Biren Singh khatni Manipur BJP President rui BJP ticket khou ding pat tho tuna samei jeng rui kamei campaign kahou tuange, public guai ruina machuang chuilou bam putho tuna ni BJP intending candidate Janghemlung Panmei tei rui sakan e.

You may also like...