Malek youth club niu jou machia thonbo

IT-Road lamsu niu sekmai jou Tamei ga supply kamjiu bambo ndanai Malek (Tamah) Youth Club maidung niu npuiki ga ngou dou lujiu chami machia thon mine.

Jouhai little kaimadai-mangiu (400/500) kumbo sune tiujiu dinne khatdi Tamei ga kajonbo man little ga rangkang kaisum (300) leng jonsai Rs. 1.2 lacs kumbo pad misune jiu dinne.

You may also like...