Naga Political Right ta tiitancna machuang bam nina de: GNF

TAMENGLONG, Oct 5: Chakhwang swlou nimei Political Solution mphang khang rui Naga tuang Political taheic tiitanclou bam khang Global Naga Forum (GNF) rui NSCN/ GPRN tuang Chariman lev Working Committee, 7 NNPGs tuang Convener ta saa kan the.

GNF hei kandih kabamv baih-baih thangc bam sihni Naga ta lungsuhna kariuna taanv sw bammei phwam e. Naga kandih khang kaniw katpatloumei nunc ta GNF rui pianlouna kaniw lak huath hei thaylou khang kage nai e twna ndauhlou kan e.

Guang nimei zuk khou gaeng nuhmei kasiamh khang ntaw kadou cha hakmei ganv the khatni zuk si hakmei thiak tiipatlou nuhmei ganv the twna GNF tuang Statement rui saa kan e.

Ntaw tatkey bammei Political Talk rui lat luaikey kho tw ethei Naga Political Group kaguayna rui pary racna khat-khat ta kwm kary khang kage nai e khatni khat-khat ta chakhwang sw kary kumna khat-khat ta lwm khang kage nai e twna GNF rui saa kan e.

Mi khou tei Naga Political Group nunc kak khou khat-khat ta nchamh nuh makmei khatni kaguakmei pat bammei lam taheic lungsuhmei ndauhlou kan e.

Nagamei rui nchuzaenghna khatni chakhwang lwn phungcna lungh khang taanv sw bam khou Solution zanc khou katitna gaengmei tiilouna Nagamei ta kalangvkalangv tiipat khang, khat-khat ta tii howmu khang khatni Nagamei ta sw bak keyna sw kasih khang taanv sw bammei nai the twna ni GNF rui ndauhlou kan e.

GNF tei rui Naga tuang chakhwang lwn phunghmei chapriak hei tii ringc bam khang ngam puni dai cho twna Naga CSO, Tribe Hohos, Church khatni Nagamei phwam nunc ta thanv kan e.

Kaganv tingsaengc sihna aniw lungchamh mak bammei rui ntaw kungc hakmei lwnlung khou tiikeylou bam tuang the, mi khou hei kadai swna kapy swmei nunc rui zay key khang sw bam kumc the twna GNF rui saa kan e.

Kumna ntaw nai bammei Political Issue hei meikhangna gaeng khang kakhanh makna luailou khang GNF rui saana Naga Representative nunc rui meicguayna kariu nuhmei bamv kasiamhlou khang kage nai e twna saa kan e

You may also like...