New National Highway: Tamenglong – Peren via L. Pabram

Imaginary representation images

Haibo mpui wangbo hai 1994 kom army officer DPK Pillay gu party khatdi Naga insurgents mai chari kep bo ga Pillay ajam masa mijiu Longdi Pabram gu Chairman Shri. Athanbou khatdi L.Pabram maidung niu majanglujiu pageng kabambo taluikhai jiu paringting kalankhai bibo jeng niu DPK Pillay niu pachun wijiu pasai (after 5/6 yrs) wang L.Pabram mai dung tu adoulan lujiu padam lu nchamkhai jiu reunion khatdi reconciliation kamlan lu ye.

Sibowan ga Colonel DPK Pillay hai Prime Minister Office ga NSC Defence Analysis thiubam niu ye. Sijeng niu, Prime Minister khatdi union Ministers kakeng tu majang mawi bambo jeng niu aliu Liangmai dung tu nkha khaira leng pawan kawibo doujiu Apou Athanbo tu maniu ye, Nang degu lunilo? Apou Athanbou niu din ye, aliugu area ga mpui kapha taliukhai ra tu agun ye chiujiu, Sikumjiu, 12th May 2012 bonai Union Minister of state for Defence Dr. MM. Pallam Raju niu foundation stone si lepad khai jiu Tamenglong to L.Pabram mpui 28 kms taliukhai ra leng kadenkhai mi dey. Mpui kam houra leng wahina kaden loimi bo ga central govt kaliwang jiu NDA govt thinlan mibo ga changam si tadkiu lumakjiu mathak khai ye.

Apou Athanbou niu DPK Pillay khuga tadlujiu makhiam lan su dey, siga, Pillay niu tadmibo racham pakhiang na kasanbo Union Minister for Ministry of Road Transport & Highway Shri. Nitin Gadkari khuga dinkhaibo ga Nitin Gadkari niu suikhaibo ronna makjiu aliugu living conditions tu maningkhai jiu chalungsajiu haibo mpui 28 kms tu 100kms pikhai ye, khatdi, haibo state highway tu New National Highway leng 2016 bokum niu officially in principal declared thiukhai mi dey.

Haibo mpui gu official works dung hai govt. registered Organization, pajan sai, Upper Barak Valley Development Organization (Reg. No. 110/SR/TD/2013) mai dung niu tadkiu jiu bam me. Haibo UBVDO gu President sai Apou Athanbou niu phungjiu bam me. Haibo mpui hai Manipur ga 90 kms khatdi Nagaland ga 10kms kamra leng suikhai mi dey. Haibo mpui hai MoRTH hang ga National Highway Infrastructure Development Cooperation Limited niu changam kam ra sui khai dey.

Details project report di taliu loiwang mi dey. National highway number pira tu khonjiu bam me, khatdi Tamenglong DC khugasu Land Acquisition gu notification tu khonjiu bam me. Sibo sai, LA gu necessary process, land compensation gu pageng kabambo kamkiusu ne. Highway construction gu fund khatdi land compensation gu fund tamsin jiu central govt niu piraboi.

Tuhoi NHIDCL dung niu thinjiu bambo mpui Khongsang – Tamenglong highway di compensation through RTGS gasu ngoulu mi dey. Tuhoi NHIDCL niu thinjiu bambo Imphal – Jiribam Highway di compensation doura leng kadenbam mi dey. Sikumjiu, aliugu Tamenglong – Peren New National Highway di compensation dousiak ra boi. Haibo Highway jeng niu Apou Athanbou niu 2011 gasu tuhoi katang mathak mak jiu changam pak jiu bambo don niu thuankiubo madukhai ye. Chakhuang thiujiu bambo aliu gu Ex. MLA Shri. Z. Kikhonbou Newmai niu di pagu term ga haibo mpui leng pageng kabambo nkhakhai bibo jeng niu thonkiubo madukhai ye. Nkiujiu, Chakhuang thiujiu bambo aliugu Minister Shri. Awangbou Newmai khatdi Shri. Armstrong Pame, DC Tamenglong, panai di pageng kabambo nkhajiu bam me, panai tu di thonkiubo madukhai ye, sironna makjiu aliu Liangmai gu organizations LNC khatdi LNKR leaders dungdi changam hai wijiu tadkiulura kambambo ngoulu jiu tachun wibo madukhai ye.

Haibo Highway hai wangmisai aliu Liangmai mathiu leng changes (kakalibo) wangra maihina sijiu agun jiu bam me. Sijeng niu, maihina haibo mpui ga chakhon chara padmi makjiu kamlura leng naliu rathoi ga maningtou khai lo jiu kahum jiu khengkhai ye. Haibo mpui lamga pageng kabambo sikhai kanimai bamsai official orders dungdi pawan sai suijiu lenkhai su ne.

Haisi SP Kadinlin niu raithubo ga August 26, 2020 bonai roupad khai mibo ye tiudi mathiu kentou khai lura thaikum di khailan boye. Thuankiu ye kenkhai mai mathiu tu.

You may also like...