Airport khou mansei pick su dat lakkhe

DihCham News Service

TAMENGLONG, Sep. 4: Tatkanmei May 25 thang rui kahouna kapeng thang rui Tamenglong khou guangmei nun ta Tamenglong District Administration rui Imphal Airport khou keina phung bammei thiak tei 5 September 2020 nung rui nkhammei suna phunglou ethei 6 September nung tho phung dat lakkhe tuna sapat kan the.

Aseidou tho kapeng thang rui kai guangmei ni rao kei the, guangmei guai rui karana karit lana guang nina the, kai guangnimei nai ethei online apply suna permit lana nu e, Personal Protective Equipment (PPE) kage nai ethei chamdaanlou puni e tuna sa e.

Kai guangmei guia khang minister Awangbow Newmai rui nap ki guangmei buh kanei mbu the, kumma MLA Gaikhangam rui ki guangmei buh akhat mbu the tuna sa e.

You may also like...