Children Home nunc rui Jan Andolan mung tat keyna SOP nthuihna piu khang karianh kan e

Gaanphiu News Network

Tamenglong, Nov 29: Indigenous Women and Children Foundation (IWCF) rui zaucsin bammei Zauzian Children Home (ZCH) – Girl, Jaithau Children Home (JCH)- Boy, Macarius Home – Specialized Adoption Agency (MHSAA) khatniChildline Service Tamenglong rui neidak akhat saenghmei mung, Jan Andolan, tatkey kan the.

COVID-19 ta athwngmei taanv swna India kapwm khou tatkey bammei mung bangc khou tatkey kanmei mung tei 20th November 2020 nungc rui kahouh kan tuang e. Mi tuang Campaign hei kadai swna sabuan sinna baanh khiu katup khang, khat-khat khou rui 6 feet dou nkakna bam khang, kaganv kathuihna Mask piu bam khang khatni COVID-19 naengvlou mak khang taanv baihmei nunc tatkey bam khang katiulou kan e.

 

Kumna COVID-19 rui simei tiipatlou nuhmei lam nunc hei nthaek makna ningtow bam khang ni katiulou kan e. Alauc nunc bammei bamv khou Jan Andolan mung tatkey kan khou tei Poster Campaign kazauhna District Headquarter khou tatkey kan e, mi khou tei latdyng laamei taanv ni tatkey kan e.

Kumna tat kanmei neidak khou hei COVID19 ganv khou taanc nimei thiak nunc dinclou puni e, baanh khiu nimei thiak khatni Mask piu nimei thiak lev baihmei kage naimei lam dinlcou kan e. 28th of November 2020 nungc Jan Andolan for Covid19 Appropriate behaviour bangc khou Social Services & leanliness drive tatkey kan e, mi tei Tamenglong, Old Market Set khou tatkey kan e.

Mi kaithyan daeng khou naimei nulla ni swlou nthanlou kumna women market vendor association khang kaithyan khiu khang khatni baanh khiu khang biucna dui tiilou kan e khatni chaeng katungh mak khang ni chaeng khou dui nseymei taanv tatkey kan e. Mi khou tei COVID-19 ravpyan hei mansei nunc khou naengvlou mak khang rui COVID-19 SOP nthuihna piu khang Children Home nunc tei rui karianh kan e.

Nagaland Former CM, TR Zeliang, rui Makuiluangdi Festival Documentary Film Release swlou kan the

Gaanphiu News Network
Tamenglong, Nov 29: Nagaland Former CM, T R. Z eliang rui Makuiluangdi Festival Doc u m entary F ilm release swlou kan the.

L u a n g d i m a i (Z eliangro ng) ta tii daicthau khang taanv sw bamm ei phwam, Luangdimai Citizens Forum, rui laengvmei webinar khou mi tuang Film tei Release swlou kan tuang e. Kumna mi mung tei Shillong khou Ent repre neur s w bammei Abigail Kaizun Pamei rui ginbanghpou kan tuang e.

Mi Film release swlou kan khou tei Makuiluangdi Festival laengvloumei khang ta T.R Zeliang, Opposition Leader & Former Chief Minister Nagaland rui LCF Team ta pianlouna Assam, Manipur, Nagaland khatni kabamv baih-baih thangc lungc bammei Luangdimai kaguayna ta akhatna swna guang dat khang karianh kan e.

Mi mung khou tei Poujenlung Gonmei, Founder and Principal, Highland National College, Imphal, Manipur, rui “One people, One Vision and One Voice” twmei latdwn bangc khou LCF rui taanv kahouh kanmei khatni taanv sw bammei lam rac ndauhlou kan e.

Kumna Makuiluangdi ngai hei kalwn how pat nuh khang taanv swloumei khang Zeliangrong Frontal O r g a n i s a t i o n s , Makuiluangdi khatni Nguangphungning namv ta pianlou kan e. Mi Film tuang Director, Dai Remmei, Additional Central Commissioner, Central Provident Fund, Mumbai rui mi Film hei aniu tuang chapriak ta gaek bam khang kage naimei lam ndauhlou kan e.

Mi Film kasiamhloumei hei Luangdimai kaguayna ta akhatna swna tiiguanglou dat khang rui e twna ni saa kan e. Kumna mi mung tii nthuihlou nuh khang nkhavloumei khatni lungsuh kadanloumei kaguayna ta LCF khyn swna H. Nriame rui thuanckumei ndauhlou kan e. Kumna mi tuang video hei 30th November tangv tiiloumei link: https:// www.youtube.com/watch?v=Qzn8- cSFnGM khou mphang puni e twna ni saa kan e.

You may also like...