Kewizun to Zeliang Officers Association niu karu khaibu

Tadmibo 18th August 2022 bonai thaikum gu 15th August India Independence Day bonai Nagaland ga changam kambam bo Er. Kewizun Zeliang, NPS, Addl. SP (Comm) niu Govornor’s Gold Medal doulu bogu chunwi Zeliang Officers Association Nagaland (ZOAN) niu madu khai ye.

Kewizun hai tuhoi Kohima ga pakidung mai lung bamme, panam jan niu sai Ntu Village gasu ye. Pasai kariupiu Charakung di tuhoi IFS Officer khat thiuja Guwahati ga posting wang bamme. Papiu jan niusai Mr. Silubo Zeliang.

You may also like...