Immanuel Theological Seminary Dining Hall inauguration sw kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong Feb. 23: Immanuel Theological Seminary (ITS) Dining Hall inauguration mungc asei hei kaniw tuang campus, Christian Centre, Chiuluan khou Kaipou Ravguangh khou tii gut loumei mung tatkey kan the.

Kamung khoutei church leaders khatni social workers nunc guang kazauh lou kan e, kumma ITS students rui laem-lwu lyan lou kan e.

Dining Hall projects khang tii patlou bamnei donors, churches, well-wishers, charay khatni students community ta thuanckumei ITS rui ndauh kane. Aniu tuang society khou gaanh-riu kai sw bammei ITS lingc thau loumei pioneer leader nunc ta ni thuanckumei lat ndauh kan e, kumna guang nimei ganv khou ITS Ministry khou baanh-ngguakna taanv sw bam kho twna zaenghuay kan e.

 

 

Pungmangh nac akhat ta mpatlou dat kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, Feb 23: Tamenglong Town khou naimei Julius Riamei kai khou pungmangh nac akhat gutna tat dat thay mak bammei ta kabamv cham ei bam v khou mpatlou dat kan the.

Mi pungmang nac tei 19th February 2021 nungc rui gut bam tuang e mi khou tei Forest Department k hou tiithayloumei tangv Forest Departm ent tuang Official nunc rui guang zaucna kapumh khou sisuaimei maek khe twmei tangv Dailong Biodiversity Heritage Site khou mpatlou kan tuang e.

Mi tei Tamenglong Forest Division tuang Staff nunc rui 20th February 2021 nungc mpatlou kan tuang e.

 

Chyng district 4 khou ADC kasiamhlou

khang State khou saa ku kan the

NNN, Imphal, Feb 23: Manipur khou naimei chyng district 4 khou ADC kathanh kasiamhlou khang Demand Committee for Creation of Autonomous District Councils (ADCs) rui ney kan the, kumna mi tei State Government rui taanclou mak ethei guang nimei ADC Election ta Committee rui boycott sw puni e twna saa kan e.

Manipur khou Congress Government rui ngamv sin bam khou tei district kathanh 7 kasiamhlou kan e, mi district nunc kiu Tengnoupal, Kamjong, Pherzawl, Kangpokpi, Kakching, Noney lev Jiribam kasiamhlou kan e.

Chyng district nunc pangc khou Kangpokpi khang thu ADC kasiamhlou bam the tiki tingkwm 4 tanghmei phauh sihni Tengnoupal, Kamjong, Noney lev Pherzawl khang thu kasiamhlou mak bam e twna saa kan e.

Manipur Press Club Imphal khou Press Conference tatkey kan khou tei nzaengh khou kasiamhlou kanmei District kanei khang thu Zilla Parishad kasiamhlou kan the kumna guang ADC Election tatkey mak khou saa bammei chyng district 4 khou ADC kasiamhlou mak ethei Committee rui agitation azuh tatkey puni e twna saa kan e.

You may also like...