Tamei PHC road condition

Tatun wan wangsai aliu maluang ramlam lungmai chariu diang ye npui-kapha wimak gasu. Tiudi kaluang ga maran khaijiu kasia maira param tu kung, lungsa jiu taliu khaibo kasia danai date 29th July 2020 bonai whatsApp group dung kasia ga ngou bo.

Tamei Primary Health Centre road condition (Picture: Namraining group)

Kawimai: Gaililong Baptist church riga PHC lam tadbo turning si gari khankung mide. Mara jiu chapiuky jonwang maileng kungchang kungbam me. Haisi majat jiu taliukhai khera khengkhai ye. Army dunggu truck niudi kakeng kam masa miboi. Photo ga bijiu ngoupat makjiu e. Truck kamak bora khanglu lakmi boi.

Reverend khangsum niu Tamei to Langmei (Picture: Namraining group)

Wirilungbo: Thai nai LNBA (M) Reverend khangsum niu tamei to langmei pui sa kami bo ga taliu khai bo meng ye.

Nkou Nri npui kamen phe lanbo

Kamin phebam bo (Picture: Nkoulun)

Winikambo, Kohima: Nkou Nrimai ji maranjiu npuiki taliu bam bam bo group gadi ngou ngou jiu bam ye, paliu niu paramdu chalungsa jiu haitiu changam kambam bogu tathon haidi chamai niu pilumak dadi Tingwang niura thoikhai su ne tiubo malum ye.

You may also like...