Kawaluang – Konphung npui taliu ai

Tamei, 20th Oct.: Tingsabo wan wang, aliu Tamei area npui ki kakeng sa kam mijiu bambo ga aliuniu chakhuang thiu bambo Minister Awangbow niu pagu kangambo phung padjiu npuiki keng jiu taliu wang mide. Siga thainaidi kasia taliu khai boga aliu public mainiu chunwibo cham Social Media/ WhatApp ga lang khaibo kasia pahang ga khai lan bam me.

“Thainai kawaluang nai konphung kakga aliu gu minister Munhu. Awangbow Newmai niu pagu kangambo phung pat lujiu npui taliu khai san lan jiu bam e. Haiga DC khatdi SDO niudi co-operation pikhai jiu paliu gu kangambo phungpat nkha khai bijiu paliu tudi thonkiu e. Mathiu leng maning khaijiu taliu khaibimai riga Tingwang niu thoikhai bo thiu misulo, nkiujiu chapum thiu jiu tadlujiu changam kamkhai mai mathiu tudi thonkiu e”.

Tingwang niu dejiukha aram ajat tu kung bam meh chiubo hai Minister Awangbo niu patien kam kawibo Tamei area leng phungwang khai bam bo siniu madukhai bam bodeh. Mathiu niu Minister Awangbo kikhun leng khengkhai bam khe khatdi Tingwang tu thuansou mak jiu thuan bam khe. Kawibo leader niu Tingwang khuga mangiu khaibam sai Tingwang patu pathou ga thinpiu khaimiraboi. E niu phuiwang bo ga Awangbo hai Tingwang khu ga mangiu khai bojeng niu pajat tu kungbo tien kam phungpat ngam bamboi. Tingwang khuga mangiu khai mak sai paniu tien ni bamdi wadi tien mathui lulak geh. Paleng jengniudi kheng khe khatdi Tingwang tu thuansou makjiu thuan bam khe. Minister piu tudih patien kawibo situ kathuat khaijiu jiu thuan bam khe 🙏🏻.

You may also like...