Piulong ga chaki ruthon mibo kikhun tu adou tadbo

Ruthonmibo ki

 

Piulong ga paki rumibo Karangkamlakbou tu Nkou Nri mai adou tadbo

Thainai Nkou Nri lam bam bo phumling gu leaders mainai nam gu leaders mai aliu singna karangkamlakvo kikhun ga chariu bo pad kami jingniu tad jiu wijiu adou khai lu de. Aliu khang bo ga kikhun mai rona mak jiu param maigu pastor di jou jiu aliu tu wijiu adou khai e, nkiu jiu thainai tad lu mak mai mathiu di chalung kamak thiu dulo son bm di anam leaders mai mathiu sung mengjiu kakheng bodam di wijiu luk khai mide chariu jiu bam bo kikhun di masong lung bam bo lun lung song katiu kasak bi di chapot mania bi di mai ram mai wakasi bo nam thiu kalu jiangniu kengjiu nkha khai bam bo ngou lu jiu alung lum bam me.

Mr Karangkamlakbo Piulong (Buning) ki ndanai chawon ru malai niang mijiu wadi khoi pad lumakge tiu ye. Pagu mobile phone charging pakhum hangga charging kamkhai lujiu pakining maikhu taki tad mine chiujiu din ne. Mobile gasuniu chakihai toupad raleng malum masajiu papou din ne.

 

You may also like...