Tamenglong- Tousem- Haflong cheng taan khang sian tikeilou bam the

DihCham News Service

Tamenglong, Aug. 16: Kagan tingseng nga nkhuan guangmei Tamenglong- Haflong cheng hei taan khang Government ruina sian tikeilou bam the, katuakmei mek ethei January rammethei February 2021 khou suak kahou khang kaphian bam the tuna Deputy Commissioner Armstrong Pame, IAS ruina Independence Day mung khou chief guest speech suna sakan e.

Dailong, Inriangluang, Tousem nam nun kahi touna tat nimei cheng tuang alignment jao khang khatni Detail Project Report (DPR) kasiam khang consultant group aseidou Tamenglong khou guang bam the tuna ni sakan e.

Tamenglong- Haflong cheng hei taanh guang jai tho, ramdui, puatchei guai tuang compensation lam thu njanga kaphian dat khang nam guai ruina nunaloumei nai the, cheng taanh nimei tuang tender hei nitdak kaneih lung khou su puni the tuna ni sakan e.

Sa bammei cheng hei taan luai ethei Tousem hei khuang akhat lung khou gari tat tang puni the, Haflong rui khuang kanei kumma Guwahati rui khuang chanei lung khou tat tang ngam puni the.

Kum tina Government ruina mi cheng tihei ning nthuk nga bam e, mi cheng taan luai ethei Manipur tuang economy gaihak thao nu the, kummei jeng rui meiguai rui kaluaina machuanglou bam khang ni Armstrong tei rui sakan e.

You may also like...