Tamenglong khou naimei Singju Dukan akhat ta thingclou kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, April 13: Tamenglong Bazaar khou Singju zuanc bammei dukan akhat, Ema Variety Store, ta thingclou kan the. Mi tei ADC Small Town Committee tuang Executive Officer, Ningthungpou Panmei rui zaymei Team rui Inspection tatkeymei tangv thingclou kan tuang e.

Inspection tatkey kan khou tei kakai rui mansei nunc khang tuzangvmei kasiamh bammei bamv tei mphuamna tuzangvmei puat kasiamh khang nuh makmei thiak khou mphang kan e kumna singju kasiamh bammei thingnuy nunc rui taemhmei rana the sinsw bammei ta mphang kan e.

Mi dukan hei cha hotel swna bora lev baihmei puat nunc ni zuanc bam tuang e. Kumna mi dukan khou zuanc bammei Ice Cream ni kasiamh patmei tingmik hylou makna zuanc bammei ta mphang kan e.

Mi tangv tei rui mi dukan ta 18th April 2021 nganv laanc dat mak khang thingclou kan the. Inspection tatkey kanmei tei 10th April 2021 nungc mansei 9 mi kai tuang singju tu khou rui kaniw khang sina n-guak khatni baalou kanmei tangv tatkey kan tuang e.

You may also like...