“Library khatni Information Centre Tamenglong kaidai khou kasiam thao puni the”

DihCham News Service

Tamenglong, August 16: Luan 74 tangmei Indian Independence Day mung Tamenglong khou ni tatkei na kaji naimei guai khang suan tipatlou gei kan the.

Mi mung hei kalun lung suna Tamenglong mini khou taan tatkei bam rap-rap bam tuang e tiki asei luan hei ground kasiam bam timei jeng rui Naga Freedom Fighter, Haipou Jaduannang Memorial Park khou Indian Independence Day mung tatkei kan tuang e.

Tamenglong Deputy Commissioner, Armstrong Pame, IAS rui ginhpi suna Indiamei chuangphei jaithaolou na tatkei kanmei mung khou tei ADC Members, District Level Officer nun, village khatni ward tuang chairman nun rui guang kajaolou kan e. Ginpih latsa suna Armstrong Pame rui sa kan e tumei thu alao guai

khang Library khatni Information centre Tamenglong kaidai khou naimei Zeliangrong Evangelistic Fellowship office khou taanh thao puni the tu e.

Ntao taanh bammei Tamenglong ground kalang kapek dou taanh gut the. Kumma coronavirus jeng khou rui ntao Tamenglongmei kapeng kajeng tat bammei guai kaihan guang bam geihmei guai hei aling khang kage daina nai the.

Dukaan khou rui ramliutumei phaanh raokei khang kai deng khou pikuan laona sini taanhna aniu tuang puat thuak hei tipat geih khang karam di kho tuna sakan e. Tamenglong tihei daithaomei district jan hei phung guanglou khang rui ranna tatkei bam e.

Mi luan khou hei public guai rui machuanglou kajimei ni machuanglou bam diu khang ni sakan e. Coronavirus luan khou khatni district daithao nimei luan khou taansu ncham bammei Tamenglong khou cham taanhna bammei media persons guai ta ni thuankumei ndaolou kan e.

Kandih kapum khou naina bammei coronavirus hei ntao ngan Tamenglong District khou ruina theihmei ariu maknga bammei hei Ragwang jaojian paan e khatni humun touna taan su bammei department nun paan rui e tuna DC tei rui thuankulou kan e.

Humun touna taansu bammei DC staff, SDO staff, Medical, Power, PHED, Manipur Civil Police, CRPF khatni Autonomous District Council kaniu ta thuankuloumei ndaona certificate tilou geih kan e.

Kumma tingkum pum tipatna bammei Credential Certificate hei ni sakanmei department nun khou taan su bammei employee nun khang tei geihna tilou kan e, kumma ntao Quarantine Centre su bammei School nun khang ni thuankumei ndaona appreciation Certificate tei DC baan khou rui tipatlou kan e.

Aseikum Central khatni Manipur board exam Class X khatni XII khou jaokao guang kanmei nun khang ni Tamenglong District Administration biak thang rui thuanriumei suna certificate khatni sian asek tilou geih kan e.

Mi certificate tipatmei khou tei ADC, Small town Committee Chairman, Charles Liangdiang, Tamenglong SP, Gopal Das Mohurle khatni 5th MR, CO. Jakiruddin Hussain kaniu baan khou rui tipatlou kan e.

You may also like...