International Women’s Day ta chakhwang swmei swna AR rui Shakti Sammelan laengvlou kan the

Tamenglong, March 8: 22 Sector AR/ IGAR(E) bangc khou 44 Assam Rifles rui Gelnel village, KPI district, khou Shakti Sammelan mung laengvlou kan the. Mi mung tei aseih kandih kapwm khou Choose to Challenge twmei latdwn bangc khou tatkey kanmei International Women’s Day mung ta chakhwang swmei swna tatkey kan tuang e.

Mi mung khou tei Gelnel Post tuang Commander rui Women Empowerment tuang lam khou raclou kan e. Mi tangv Gelnel Post khou bammei Medical Staff nunc rui Medical Camp laengvlouna mi mung khou ravzauh kanmei nunc khang puc tiilou kan e.

Mi khou NE khou bammei ntumei nunc tuang lungkuat khatni kaniw pumtan ta chakhwang swloumei swna 2 km saenghmei Shakti Run ni paklou kan e. Mi kumhmei mung tei Battalion head quarter, Akhui khatni Dikhuram khatni 44 AR tuang Outpost nunc khou tatkey kan e. Mi mung nunc khou kazauhmei kapwmna mansei 200 dou kazauh kan e.

Kumna Battalion HQ khou tatkey kan khou tei 44 AR tuang Commanding Officer theilayna ntumei le n-gaanvmei ta nchamhna laalou khang taanv sw bammei hei ntumei akhatna ramh mak ethei phwam akhatna tuang taanv ramh makge tiki Human Rights ta nthukna laaloumei kathuihna tuang taanv e twna saa kan e.

Ntumei nunc kaikhunh kasiamhmei khou rui thauna Olympic khou zaw kauhmei nganv mphang bam e twna saana Society khou ntumei nunc khang gay nimei tei ntumei ngaanvmei khaklangh makna taanv sw gut khang karianh kan e.

You may also like...