Tamenglong College July 2021 khou Science Stream Admission kahouh puni the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 8: Tamenglong College khou Science Block laanclou khang ntaw taanv sw bammei lwan khou hei Manipur University tuang Officials nunc rui Tamenglong College guang zauc tangclou kan the.

Aseih guang zauc kan khou tei Prof Th Ratankumar Singh, Director, College Development Committee, MU, Professor K. Yugindro Singh, Dean School of Physical & Mathematical Science, MU, Prof L Rupachandra Singh, Dean School of Life Science, MU, Dr Lamalu Thaimei, Dept of Adult Education, MU, N Pralma Das, Programmer MU khatni L Jilla Singh, Section Officer, CDC MU kazauhlou kan e.

MU khou rui guangmei Team tei rui College tuang Staff nunc ta ariwlou kan e. Mi khou tei Tamenglong College khou Science Stream lou khang taanv sw bammei taheic Prof Th Ratankumar Singh, Director, College Development Committee, MU rui pianmei ndauhlou kan e.

Kumna College khou latrik, oza khatni kage naimei puatchei nunc nai ntangh ethei Science Stream ni nai nuh puni the twna ndauhlou kan e. Tamenglong College rui ntaw kage naimei latrik khatni puatchei nunc ntangh the twna saana guang nimei July 2021 khou Admission kahouh khang chamdaanv bammei lam ndauhlou kan e.

Mi lwan khou tei District baih thangc oza sw bammei nunc Tamenglong khou guang dat nimei nai ethei tiithaylou khang ni saapat kan tuang e.

You may also like...