Tamenglong khou International Women’s Day 2021 tatkey kan the

Gaanphiu News Network

Tamenglong, March 8: Self Help Group Federation (SEAT), Tamenglong khatni Rainforest Club Tamenglong, One Stop Centre lev Tamenglong Media House nunc rui kariuna Tamenglong khou International Women Day tatkey kan the.

Indoor Stadium khou tatkey kanmei mung khou tei mung khou tei Armstrong Pame IAS, rui Chief Guest, Dr Jenny Gonmei, Gynecologist, District Hospital Tamenglong rui Guest of Honour khatni Fiona Goimei, Founder CATCH Ministry, Tamenglong rui Resource Person swlou kan e.

Kamung tatkey kan khou tei ntumei nunc huath ta thaylouna kaniw rui Society khou taanv azuh taanclou bammei khang ta pianlou kan e. Mi khou tei ntumei nunc ta tiitanclou khang khatni ngam mak bammei ntumei nunc ta kaniw rui kahawmei chaeng khou tiitatlou khang Government rui taanv sw bammei lam ni ndauhlou kan e.

Beti Bachao Beti Padhao bangc khou sinthau bammei Scheme kazauhna Government tuang Department nunc rui ntumei nunc ta gaeklou khang khatni tiitanclou khang Scheme tiipat bammei lam ndauhlou kan e. Guest of Honour rui ni ntumei nunc pumh ravrih gayna bam khang kage naimei lam khou saana suriak thayna lungh mak khatni meicpum ta gaek mak ethei ravpuat sihmei azuh pat nuhmei lam ndauhlou kan e.

Mi khou tei ntumei akhat swna taanc nimei khatni ntumei akhat ta chakhwang suna kadanlou nimei zini dinclou kan e.

Fiona Goimei rui Resource Person swna ntumei nunc rui kunghmei azuh ariw bammei lam rac ndauhlouna, ntumei nunc ta lungning tiithaumei lat salou kan e. Mi khou tei ntumei akhat swna lungning nthyam mak khang saana gaymei taanv khou lungh gutna taanc bam khang katiulou kan e.

Kumna mi mung khou tei guang kazauhloumei kaguayna ntey mansei sing 1 kg ni tiilou kan e.

 

IWCF khatni ILCP rui kariuna International

Women Day Unity Stadium khou tatkey kan the

Tamenglong, March 8: Indigenous Women & Children Foundation (IWCF) khatni Inriangluang Luh Chuzaeng Phuam (ILCP) kariuna International Women Day “CHOOSE TO CHALLENGE” twmei latdwn bangc khou Unity Stadium, Tamenglong tatkey kan the.

Kamung khou tei Vehotoli Sema Malladi, Research Scholar in Law rui Chief Guest swlou kan e kumna Khondinliu Pame, Social Activist khatni Damaris Pamei, President, Women Society, TBC kanei rui Guest of Honour khatni Function President swlou kan e. Chief Guest rui human trafficking (meic nymmei) tuang lam khou mincna pui nunc guay khou dinlou kan e.

Human trafficking hei geihmei ntumei nunc ta sw e. Mihei kadaih swna bangh kumna zuan khang, pumh zuanmei taanh khou piu khang, meicpumc tuang naa lapatna zuan khang sw tuang e. Human trafficking tihei Mordern Days Slavery twna nic thayna e twna Vehotoli Sema tei rui saa kan e.

Kumhmei zaeng rui kabamv kazi thay nthan makmei company hamh ethei mansei nunc rui taanv tii pune hamh ethei lairik nsaa tii ncham lou pune twna kaw ethei zauc chuy khang kage nai the twna saa kan e. Manipur tuang chyng district azuh khou rui human trafficking hei pat bam geic the mikhou tei Tamenglong hei nic kazauh bam the twna saa kan e.

Chief Guest tei rui mbuna ntumei nunc tihei lairik matik chana tii ncham lou khang, ntumei nunc ta loukeyna sw mak khang, charuangc khou tii zaklou mak khang khatni ntu-ngaanv kalang tii patna sw mak khang zaenghuay kan e. Tiki ntumei nunc tihei phey dakmei thiak, handicrafts lam azuh ncham lou khang pui-pu nunc khou zaenghuay e.

Khondinliu Pame, Social Activist rui ntumei aniu hei nchuzaengmei phungc guang khang karamc kho twna karyan kan e. Kamei rui ntumei kandih khou kazanh tat kanmei nunc azuh lam khou saa machapna pui guay khou dinclou kan e. Kamei rui kwm 2011 khou Nobel Peace Prize mphang kanmei pui nunc Leymah Gbowee, Tawakkol Karman khatni Ellen Johnson Sirleaf kaniw rui kandih khou kalaihmei phungc guang kanmei lam khou dinclou kan e.

Kamei rui Henry Wadsworth Longfellow rui hymei poem ‘The Arrow and the Song’ khou rui laa patna pui nunc khou katiu lou kan e khatni Bible khou rui Deborah pary raclouna katiulou kan e.

Mbuna Inriangluang Luh Chuzaeng Phuam ta Aram Inriangluang khou nchuzaengmei phungc guang khang ntumei nunc tuang role daicna nai e twna Guest of Honour tei rui katiu lou kan e.

IWCF khatni ILCP rui laengv kanmei International Women Day khou tei pou-pei douc tuang laem-lu nkhyammei ganv nic nai kan e. Mimung khou tei pui kasing geicna guang lou kan e

 

You may also like...