Chiuluan Baptist Church Platinum Jubilee kahouh kan the

Gaanpphiu News Network

Chiuluan Baptist Church tuang Platinum Jubilee December 17 nung rui kahouh kan the. Mi mung khou tei M. G. Rijinang, Mission Secretary rui zayna Minister Rev. G. Chingliang Pastor, CBC rui Jubilee tauc laanclou kan e.

Jubilee tuang chuangphey ni Minister Rev. G. Chingliang, Pastor, CBC rui zaythaulou kan e. Mi tangv Jubilee mung tatkey kan khou tei Rev. Dr. N. H. Adui, General Secretary, ZBCCNEI rui Speaker swlou khatni M. G. Chingkhiungamang, Supt. S. School rui zaylou kan e.

Mi mung khou tei DC Tamenglong, Armstrong Pame IAS, Shivalaya Pvt. Ltd tuang Coordinator, Naga Bhushan Reddy, ADC Members, phwamling tuang kapy khatni baihmei kapy kagav swmei nunc kazauhlou kan e.

Mi khou tei Minister Rev. Dr. N. H. Adui rui lwmloumei akhat rui Khrista lev kalingmei duangda sw guangmei lam khou raclou kan e khat lwmlou changhmei akhat rui taanc nimei thouc lam khou raclou kan e.

Ravguangh khou lwmloumei akhat rui taanc nimei thouc rac ndauhlouna lwmmei taanv khou mbuna tat gut khang karianh kan e.

Mi mav khou tei Kakangam Gonmei, Deacon rui mi namv lungc guangmei ruanry rac ndauhlou kan e. Tingkwm heisaan tat guangmei ta Armstrong rui ni pianlouna katiuloumei lat saalou kan e, kumna TADC Member, M. G. Poukinlung rui ni namvnac nunc ta aseih tuang phaidyng khang suangc gay ranvmei khou tat gut khang katiulou kan e. Tatkey kanmei mung khou tei kapaengh mic tat kanmei Aluh nunc khang ni kaipat tiilou kan e.

CHC Nungba Doctor 2 posting bamv khou bam makmei lam zaucsinlou khang saa kan the

Gaanphiu News Network

Noney, Dec 17: Noney District khou naimei CHC Nungba khou transfer swloumei Doctor 2 rui ntaw nganv mi CHC khou guang makmei zaeng mi lam khou zaucsinlou khang CMO Noney, Dr. G. Majachungliu, DMD/CMO Noney rui Director of Health Service Manipur khou saaku kan the.

Tii ku kanmei che khou tei MHS Doctor kanei – Dr Ruhinikumar Singh, Specialist (Paediatrics) lev Dr Md Farid Mubarak, MO (Obs & Gynae) tatec tat kanmei 7th December nungc rui CHC Nungba khou guang khang transfer swlou tuang the tiki 17th December 2020 tanghmei phauh taanv bamv khou guang makge twna saa kan e.

You may also like...