Dimapur dukan lepadbo ga kawi-kasa

Kadipiri pakhiang na coronavirus niu chan-chan jiu maidi chabin tadbo khatdi chali-chala tadkiu sajiu, tasiiky lemak jiu, Church lemak jiu bambo wanga District Task Force (DTF) maidi suikhai jiu date 17th August 2020 bonai gasu dukan hinasi lepad lan raleng suijiu bam mine. (Dimapur to open all shops)

Dimapur Imkongladen Colony gabambo kikhun COVID-19 bammijiu paki akham khai bambo

Haisi Dimapur ga lung bam maileng ra kasabo di kengjiu bamme deloh sai tuhoi colony kakeng kha COVID-19 rapot hai wangjiu kining katangbo tad mariu sabo wanne khatdi chakining dukan rammai di leta mibo wanga higher authority niu lesui bo order padmibo wanga chamai sitang makmai kakeng khaniu ra chunwi bam mine. Tiudi haisi lungbam bo citizen khuga kawibo kasabo keng jiu pad ra bambo wan wang bam mine.

Kawibo nthen masong kumjiu chapot mania douwi mine, paman di masong kumjiu mala bimi sune. Tiudi kasabo hai COVID-19 gu marabo hai detiu padraloh tiubo manang bodi keng jiu bammine. Nagaland gasu chamai 3,168 maraa wang mine khatdi chamai khang 8 sai mide. Siga Dimapur gasu chamai 1,660 mara mina haisi Nagaland pakhiang maraa bambo paphan rabam me. Khatdi Nagaland chamai khang 8 saibo sidi kaki ga makye tiudi Dimappur gasu niu padmi boye.

You may also like...