Child Sexual Abuse lam khou dinhlou kan the

TAMENGLONG, Sept. 28: Tamenglong District Administration khatni Beti Bachao Beti Padhao tuang One Stop Centre (OSC) Tamenglong kanei ruina lenga child sexual abuse lam khou asei hei Tousem United Baptist Church, Tamenglong khou awareness program tatkei kan the.

Mi mung khou tei OSC staff Chambuan Bariam rui resource person suna ‘alao kathui hei bai ngam de’ tumei latdun khou latsalou kan e.

Kumma chuan chaimei alao khatni chabuan nun tihei baisu bairalou, abuse su nu e khatni kaniu tuang gun su maanhlou khang kachegn geimei gan e tuna sakan e.

Tamenglong One Stop Centre hei alao khatni ntumei nun tuang rights, ntumei nun ta su kasih loumei khatni kaniu ta kiu rammei thiak sumei guai khang latjan suloumei bam akhat re.

Tamengloong OSC tuang helpline number 1098 hei tat bam e, kage naimei guai rui kachu guanglou khang sakan e.

Tamenglongmei gaan 30 khou neng pat kan the

DihCham News Service
TAMENGLONG, Sept. 28: Tamenglong district khou asei hei COVID-19 rapuat gaan 30 khou nimpat kan the kum tina gaan 86 khou active case nai bam e tuna Tamenglong CMO cham akhat rui sa e.

Public nun khou COVID19 nimpat kanmei tang Tamenglong bazaar guai ta ni containment zone kao pat kan the, kum tina dukan, kaithian dungmei nthek dat puni the.

Tamenglong gaan 17 ruina kai khou isolation su bam e, Mini Secretariat khou naimei Covid Care Centre khou aseidou gaan 48 bam e tuna sa e.

Dulanungkadounung tei Tamenglong khou ni mi rapuat hei mansei nun khou nimpat gei kanmei tang Tamenglong bazaar khou tat kalumei khatni dukan laanh gei kan makkhe.

Mbuna, Manipur kapum khou asei gaan 178 khou neng kan e. Covid-19 Common Control room tuang cham theilaina, asei Tamenglongmei 17 kumma Kumma Noneymei 11 khou nimpat kan e. Mansei theihmei nai kan makge. Asei hei gaan 106 ta discharge sulou kan e tuna sa e.

Longmai kabam 10 khou containment zone kaoh pat kan the

Correspondent
Longmai, Sept. 28: Longmai bazaar khou naimei Manipur Rural Bank tuang staff akhat ruian COVID-19 neng kanmei tang mansei bai baimei nun khou ni neng kadai pat datna asei hei ni gaan 13 khou nimpat kan the.

Noney Deputy Commissioner H Worhsang ruina ruina asei Containment Zone kaohpat kanmei pang khou tei Makhuam, Longmai Part 1, Part 3 kaniu ni kajao e.

You may also like...