“Khongsang – Tamenglong Road Construction ta Disturb sulou rio”

DihCham News Service
Tamenglong, Oct. 16: Khongsang-Tamenglong cheng hei Tamenglong District khang nthukliang, kage nailiangmei cheng the.

Quality naina kandihmei khang kaji rap, gai rapmei thiak khou taanh patlou nina re tumei hei RNSOM ruina cheng kasiam kahou rap khou rui RNSOM rui work progress and public grievances hei NHIDCL Head Office, New Delhi khang report kagan kathui tilouna work progress monitor su ncham bam tuang e.

Sub-contract ti maknga project hei quality naina taanh nina re tumei hei Public guai ruina ni support sulou pudiu khang RNSOM ruina appeal su kan the.

Akhat dat ruina, ntao Tamenglong khou NLCPR funding bang khou Water supply project kasiamma bammei hei quality naina taanh patlou nina re tuna RNSOM rui sa kan the.

Mi luan khou hei public ruina ni chengkuam lou diu khang appeal su kan the. Tamenglong District Headquarters hei Manipur tuang district pangh khou nai reiliangmei pangh khou kajao the, mi district khou hei kage nai rapmei offices, infrastructure, facilities nai nina de tuna RNSOM President Daichui Gangmei rui sa pat kan the.

Tamenglong – Haflong road kasiam thao nimei luan khou kailuang aju rui compensation la maknga development guangmei ta nkhuan bammei ta RNSOM rui thuankumei ndao e. Phuam nun, nam nun khatni private guai rui taan hei kaduan naina tatkei kandiu khang cooperation ti kaluanlou bam diu khang ni jenghuai kan the.

Miluan khou lungning gutna taanhpat louna bammei DC Tamenglong, Ex MLA Samuel Jendai ta ni RNSOM President tei rui thuankumei ndao kan the.

Tamenglong khou asei gaan 21 COVID-19 neng kan the; town bazaar guai mbang puni the

DihCham News Service
Tamenglong, Oct. 16: Tamenglong district kapum khou asei hei gaan 21 khou COVID-19 nimpat dat kan the, kaniu pang khou tei geimei tho town lung khou nim pat kan tuange, asei neng kanmei tei localmei ncham khou rui neng kadaimei rui geimei e.

Tamenglongmei khou katuan tuanna COVID-19 neng pat bammei tang District Administration ruina kaji rapmei taan sinthaona Tamenglong town khou naimei Medical Gate, JD Bazaar, Kaithian kai kaguai khou rui keina Council Junction ngan hei containment zone the tuna kaohpat kan the.

Aseiluan coronavirus nimpat kanmei ta tat nchamloumei rammethei bam kariuloumei nai ethei Rapid Antigen Test nsana guang sulou khang District Administration rui sapat kan the. Tamenglong khou gaan kathum theih tang kanmei tang asei neng hap dat kanmei le kariu ethei 596 neng tang the, active case 112 nai bam e.

You may also like...