Tamenglong Electric Department ta mincna zaucsinlou khang kage nai bam e

Gaanphiu News Network Tamenglong, Feb 21: Tamenglong Electric Department khou mansei raumei zaeng rui kunghmei azuh ariw bam the.

Taanv baihmei kumh makna mi tuang taanv khou mansei phaan taanc nuh tiimakmei zaeng rui kungc hakmei lwnlung khou bam e kum sihni cha mak hakmei ganv khou thu regular staff ramh makmei rui sihni repairing tuang taanv taanhmei ganv ni nai the.

Regular staff khang swna sisuaimei pat nangc sihni nkhavlou nuhmei chaeng nai e tiki regular ramh makmei khang thu maek khe twna R Kathanguang, deputy manager of Manipur State Power Distribution Company Ltd (MSPDCL) rui chamv laamei khou ndauhlou kan e.

Kathanguang theilayna Electric Department rui taanv sw bammei lam khatni Department rui kunghmei ariw bammei lam thaylou khang kage nai e twna ndauhlou kan e.

Mi khou tei Electric guang makmei ganv khou thu Department pang ta pian makmei lat azuh saa bam e tiki Bill thu tii chuy makmei hei rui taanv nthuihna sw ngam makmei lam ni ndauhlou kan e.

Mi khou tei DC Office kazauh makna Govt Office nunc rui nganv Bill tii makmei lam ni ndauhlou kan e. Department khou taanv sw bammei lam mansei nunc rui thaylou khang kage nai e twna saana Tamenglong khou mai tiiguangmei taheic MSPCL rui zaucsin bam tuang e kumna Department lungc khou taanv swmei ta MSPDCL rui zaucsin bam tuang e.

Mi khou tei District khou mai guang chuy ri mak bam sihni mansei nunc rui Government ta lat khat sihni saa mak bammei lam khou ni pian makmei ndauhlou kan e.

 

Liangmai Zeliangrong khou kazauh makge: LNC

NNN, Imphal, Feb 20: Gaan Ngai hei Imphal khou bammei Kabuimei nunc rui ning nthukna khum ngai daicliangmei akhat swna ngay e, kumna Liangmai rui ni tingkwm khou pupouh chapriak tuang daicliangmei ngai swna tingkwm pum Baanchatbw khou Chagah Ngee ngay e twna Liangmai Naga Council (LNC) rui saa pat kan e.

Mi tei Gaan Ngai lam khou Zeliangrong lev Kabui kak khou kaguakmei kasaek nai bammei lwan khou saa kan tuang e. LNC theilayna ‘Zeliangrong’ twmei zanc hei Zeme, Liangmai lev Rongmei twmei zanc khou rui lapatmei zanc e, tiki Liangmai thu Zeliangrong khou kazauh makge twna LNC rui saa kan e.

Mi lam hei Zeliangrong tuang phwam rui latdyng ramh ethei tabui-bui saa bam sihni mi khou tei Liangmai thouc maekkhe twmei ndauh tuang e. Mi khou hei thaylou nuh e, Zeliangrong khou Liang twmei lat kaeng hei lou mak khang LNC rui laa ni mak guang kan tuang e, kumna kaguakmei maek khang phwam nunc khou Liang twmei latkaeng hei lou kazauhlou mak khang LNC rui kaluaihna saa kan e.

Mbuna, Liangmai hei Zeliangrong khou kazauhmei Unit ramh makge, kumna Zlr twmei hei 1947 kwm rui kasiamhloumei Social Organisation e. Mi Social Organisation kasiamhlou makmei mav khou kaniw tateic Zeme, Liangmai khatni Rongmei twna kaw guang kan tuang e twna LNC rui saa kan e. Kumna kalam azuh khou rui Liangmai thu tingkwm geic sih mav thangc rui Zeliangrong khou kazauh taan kan tuang the twna LNC rui ndauhlou kan e.

You may also like...