Indo-Naga talk luai khang latding nun kaphian ndiou bam the

DihCham News Service

TAMENGLONG, Sept. 20: National Socialist Council of Nagalim (NSCN) le India kak khou talk suna rei khou nunalou kanmei latding guai ta jaohan dat lana nkhammei latding la khang kasiam ndiou bam the tuna sa e.

‘Compentencies’ rammethei Nagamei khang nphang numei lam page 30 naimei ta jaohan nthan bam dat re tuna sa e.

Arunachal Pradesh, Assam khatni Manipur khou bammei Nagamei nun khang Naga Regional Territorial Council (NRTC) hei tho la khang NSCN-IM ruina ni la khang chamdaan the kumma Naga Flag le Constitution lam ni compromise su lakge, suai mak nga ti nina de tuna NSCN-IM tei rui sakan e.

Nkhammei solution suaih su tang lou kan ethei joint monitorinng team ruina tabui thiak khou taan suna taanh pat nina cho tumei kaphian dat puni e tu e.

Nagamei khang ruina India Constitution Article 371A hei kasiam kalai dat lana Nagaland Assembly ta bivameral rammethei Tatar Hoho ti nguan lana Lower House ta Leacy Hoho tuna kao puni e, mi khou member 80 nai puni e.

Kumma Upper House ta Federal Hoho tuna kao puni e, mi khou hei 46 members nai puni e tu e. Kaniu tuang term hei tingkum charuk puni e tuna sa e. Kumma Nagaland khang Lok Sabha MP padei, Rajya Sabha rui member kathum ti ku khang tuna kaphian bam e tuna sa e.

Aseidou tingmik pum Intelligence Bureau le Nagamei pari ra bammei lung khou Naga Mothers’ Association ni Delhi khou gut bam the. Talk khang NSCN-IM chairman Q. Tuccu le Th. Muivah ni Delhi khou bam bam tuang the.

Janghemlung Panmei ta suaihiamlou kan the

DihCham News Service
TAMENGLONG, Sept 20: Aseiluan By-Election khou vote ding pat datna bammei Janghemlung Panmei khang suaihiamloumei mung tatkeilou kan the.

Trinity Public School tuang Auditorium khou tatkei kanmei mung khou tei Thiuluan Bamduan Baptist Church, Tamenglong tuang Pastor, Romeo Gonmei rui Bible le kariang naimei khou pari ralou kan e.

Suahiam neiloumei khou Tamenglong Baptist Church Pastor rui Rev. Dr. RK Liangcham rui jailou kan e. Mi mung khou tei MDC nun khatni Tamenglong Assembly Constituency bang khou naimei segment nun khoumei leader nun rui ni guang kajaolou geina ntao nganmei lung khou Janghemlung Panmei khang gaimei cham aju nip hung guanglou gei kan e. Meiguaina lungning tithaoloumei suna Sharon Hmar rui nugaimei lu ni ndaolou kan e.

You may also like...