Liangmai chalad chalui thiu-dinbo

Aliu gu chalad chalui thiu-dinbo ga paramba widiangbo/mataiwibo ladkeng bamme.

Katingmai tu nahmai niu kanuibo:
Apou/apiu yo ringthengjiu ringbamlo

Apou yo naringting thengjiu natagu nata tu ngoutanglo

Apou yo naringting thengjiu nahiu pualonjiu lunglo.

Apou yo naringting thengjiu mariuga n-guijijiu lunglo

Katingmai niu nahmai tu thoikhaibo :
Ata yo akhang wijiu tatan-chahot puijiu lunglo

Ata yo maru-marejiu namikrak tanjiu lunglo

Ata yo/anah yo naduan wijiu lunglo

Ata yo/anah yo lungwi singkhiujiu, naphianmai ruang gasu phitujiu lunglo

Ata/anah yo chami thiulujiu nakai-nakik niu chuangtaning nbuiniang kumjiu king-kaajiu lunglo

Roukhai po: Nampibou Marinmai

You may also like...