LCCC tenkam leng nkha khaibo

Donsu kaho gasu thainai tangbo “LCCC Memorial Building” don jeng niu Churches dung, organization katam tam bophom dung khatdi malii thiuja rangkang tasen chalen roina makjiu chapum di joujiu tenwang mide.

Thainai di LCCC MEMORIAL BUILDING thiusu jiu bambo lon ga Malek Phumling ganiu chamai khang 12 kumjiu Mission Centre ga bambo KABIU (Bamboo) papum 70san bih khai bi ye.

Liangmai Baptist Church, LBA-N Zalukie Town, Nagaland niu LBM Mission Quarter thiujiu bambo ga Rs. 5000 nkha khaijiu bamme.

Phumling dung gu ministry leng mahina kakheng thiukhai jiu bamkhe, naliu mathiu tu thuonkiu de.

Chariu khaimai dung tu Rapiu Tingwang niu pariak chak khai jiu naliu duan ga khatdi Phumling ga thoidam pikhaibo thiulo.

LCCC info and publicity committee

You may also like...