Namraining (Tamei)

Notice of publication of photo electoral roll

From SDO Office, Namraining (Tamei) To,The Electors of 52- Tamei Assembly constituency of Tamenglong District. No.1/ERO(52)/ELEC/SSR-2023: It is hereby notified for information to the general public that the list of the amendment to the...

Amur Falcon Open Painting Competition

Wangkinbo Children Day bonai Liangnah School niu nahmai dung tu painting aletbo bamra leng tiu jiu marang khai bamme. Haisi nahmai dung tu paliu gu kamsi alet alibo khatdi wakho kakung botu kamsat nimak...

Nammai dung nai department electric taliu bo

Aliu malong ramlam kalong maidung leng thiujiu ra chami (electric) hai pawan kakeng kha wang lumak jiu chariusui bammide. Electric riang samibo khatdi post samibo siron namak jiu transformer kasabo jeng gasu maihina chariu...

LCCC tenkam leng nkha khaibo

Donsu kaho gasu thainai tangbo “LCCC Memorial Building” don jeng niu Churches dung, organization katam tam bophom dung khatdi malii thiuja rangkang tasen chalen roina makjiu chapum di joujiu tenwang mide. Thainai di LCCC...

NLSO felicitation cum career awareness program

Aliu Northern Liangmai Student Organization (NLSO) dung niu ariak katijiu tasii ningting phui bammai tu karu khaira khatdi kating khang langrabo inpui leng jeng niu kachu khairabo tiendon niu wangkinbo 27th August 2022 bonai...

Tamei PHC gu Ambulance akhi khaira

Tamei Sub-Division gu thiuja aliu Tamei PHC ga thinpiu bambo Ambulance haisi pawan katheng kha gari-workshop maksai garage npuiki mung-ga taliang khaibam bo npui tadton jiu bammai maksai lungjiu bammaidung chalung chariu mibo whatsapp...

Six years of government in the State

Six years of government in the State. The Lotus Society is still failing us in road & electricity connectivity. The roads to -and- around the Northern part of Tamei Sub-Div. viz: Tamei to Kuilong,...

Aliu dih ga Sekmai jou

Pari ga khai bambo joudom hai ndahnai date 28th May 2022, Saturday bonai Namraining WhatsApp group ga lang khang ye. Haisi Kawalong lam wang rabo gari gasu min lubo ye tiu jiu dinne. Haibo...