Nammai dung nai department electric taliu bo

Aliu malong ramlam kalong maidung leng thiujiu ra chami (electric) hai pawan kakeng kha wang lumak jiu chariusui bammide. Electric riang samibo khatdi post samibo siron namak jiu transformer kasabo jeng gasu maihina chariu wang mide.

Pawan katheng kha department mairoi namakjiu Namraining (Tamei) area ga lung magui bammai di joujiu electric post hai taliu khakhai jiu bambo ye. Sijengniu aliu Tamei area ga bammai hina di mathiu chariubo dam luk macham wang mide tiudi tuhoi katang bo pawan machang electric hai regular thiu lulak jiu bamme.

Adin Abonmai Namraining Chairman niu mathiu tu thonkiubo cham khatdi nkha khaira ku maduibo

Thainai men light post koumi boga chamai kengjiu taliu maksai doulak mijiu jengsum taliu khang boga Tamei, Chiang khatdi Malek department mai joujiu mathiu maran khaijiu taliu khaimai mathiu tu thonkiubo cham madukhai e, thainai leng thiu jiu department mai line clear kamjut jut tadlo Genal khangtang bogasu chami hai langkhai sune.

Thainai aram maigu chami riang julanra tadlan sune, thainai ra watheng makjiu changam si loimisune, tiudi chamai kengbi maksai doulakbo jeng niu aram mai chariu di volunteer thiu jiu tadkhai karen ra sikhai e, pawan niu sai 9.30 – 10. Am ga aliu gu village secretary ki kamaga wang madui khailo.

Tuhoi aram gasu chamai 20 pasan tad jiu aram maigu chami si kamlan bamde, dedebam bamdi thainai ra moumak jiu loimisune, tadkhai mai mathiu tu thonkiu e.

You may also like...