Aliu dih ga Sekmai jou

Pari ga khai bambo joudom hai ndahnai date 28th May 2022, Saturday bonai Namraining WhatsApp group ga lang khang ye. Haisi Kawalong lam wang rabo gari gasu min lubo ye tiu jiu dinne. Haibo lam ga group members mai khangsia Sunday bonai chat kamme tiudi message hai phui khai boga aliu khu ga jou hai kham tajiu open gasu jon ni botu chamai kakeng khadi masen bambo di ngou khai jiu alung makjiu hai ga repost thiu khai lanbo ye.

Chalad rou khangbo dung:

Letter A,B,C… haisi chamai dungde

A: Mai khangkhat pui/piu niu wakhat paleng gengra matan boga Anamjan kam masa lanchangde

B: Nisa pot kum bo minpat sai chapot ronna ngou len khai makjiu papou maitu di lenkhai khailo. Chiu maksai atu ra sibam gu mak ge chiujiu kam lan2 bo mai di bam boi.

C: Majibo ladle. Papou tu mahim khaibo sera transparent thiumakbo ngam leng Ehra lukhaiye.

D: Yo.majibowe.Pajandi dinkhaisai wine.

E:Majiye pazan,palun khatdi panamzan dinmasansiak boniu withuwe.

F: Haikum bo mathiu niu sui mkge tiu kham bm bo pot tu matan tan jiu km kin bo mai d km nijiu km mk bm raboi,upai hajiu mangam d mangam c lkjiu km kin bm ra boi c niu km mangam ju mi d saju misu ma, c songra paki ga menglu pagu dwlk share thiu lu paleng pageng bm bo nkha khai npui sio lin khai bo niu withu su ma tiu maning ye,🙏

G: Haisi di pakeng bam chang bambo lad le. Society ga kamrou jiu makha agatiu maksai aliu nam or Society niu suilak ye tiubo ga matan jiu kambam maitu counseling di luk mawi jiu lukra pageng bamme. Tiumakjiu karaidou wasi makbo wan kumjiu action roina lukgap wadi kali son mak sai degu kagengbo bamloh.

Achun thiu makha gasu tuhoi katang haibo problem hai aliu solution phung wang ngam mak, kali lulak bambo si mathiu maning mawi lu changam tad kiu boniu wiye. Aliu gu resolution or action hai conditional saisui tadkiu bambo di wimakye.

Christmas or Election wan misai haisi restrictions hami? Haisi society khatroi namak jiu organizations hina, village authority, church etc pakhiang jou jiu tad kiu lusai widiang ye.

Haibo issue hai pawan theng jiu kamwang mide. Tiudi kham lulak bamme. Aliu khu garoi namak ye pabam hina tiudi pabam kasia ra wijiu follow kam luye Christian or Muslim state/ country ga

H:Ehra jou kham makjiu paman control thiu khatdi chiu saklu kakabua maidu kalong mai maksai union mainiu action katanbo lukhai chiu bo niu pathou ra boi chiu maning ye. Election gara chiusak bo nai jon bamdi dinson ma, takhai niu control Kam chiubo ra suini mak bi ye. Chiusak botu promote thiubo maye chiudi society gara chamai mathiu chun khat lungkhat ngamkhat thiu jiu lungmak bo saisui jiu kalong Chiang matitrit bo khatniu govern thiusai kalong hai masansiak sune.

I: yo magi ye kasa bo tu sou kam nijiu kam bam ralo tiudi din bam bo kum jiu upai haju mibo ganiu kam bam di lubui ye siniu papou tu kam mangam bam bosong paki ga tad lujiu pageng bam botu share thiu khai boniu widiang su ne jiu maning ye khristen mai maliang lu detiu jiu maitu kam mangam ra bo lad maliang din bam sau mou sai kauk khai lo

J: Jou zonmai ky hina ga masuongdi aliu cha langkhaijiu sikumbo maniyubo pot zonkhai tahra kamkhai niye. Chiwdi nam puipiw kathiu maniu jou sak makengbo gasu kazonmai liangh liangmijiu khamlu lakjiu tahmiboi. Siniu papou lun simisai paliu saklanra kungbi bijiu lenmakbo thakge.🤣😁😭😞

K: Mai khang 1.lungchariujiu jou/nisah jonbo suikhai bogasu lungkhang kinmai Chabonmai wahjiu niu nisah ga koukhaijiu hakiumisune.Joudui/nisah jonbomaitu nkhaboniu wima,Lungkhang kinbo chabonmaitu nkhaboniu wilo.Makum khaikhe asingnah maiyo.

L: Jou jon mai tu lungli khai bo niu wi ma, anah mai tu taliu pad lu jou p sak bo niu wiralo?

M: Jou jonbopui ra jou jonjiu lungwilujiu jou jontamii.Anahra jou sak alilujiu sak tasilakmi chiusai souleng genglo.

N: Phumling (church) nai Nam (Village Authority) gu chengriak npekbo sirai raye.
Pakhiangna pastor maksai mission worker niu kambam bogu makge.

O: Joura kham silak ge, anah wibo sabo ra palun lungchun ganiu bam bowe. Tamei ga jon mak dikasak maira ndega dega niu paleng leng phiu lujiu sak karen bam boye. Siniu amakum ra jon sulo , sak sulo pajai khat taliu khai sai wira kum me. Eg khat ga sekmai whole sale ga rangkang 200 man bottle sum piye. Chiusai aliu khuga wang jon bo ga dejiu pisui lo chiubo paman mala kiu misai jon bam maidi jon nita miraye. Kham matan bi paman kungbibi chiu bam raye.

P: Wadi gengbo mkge din bm d takhe, tiu d Christian mai kht thiu jiu malum bo d changam jou mksai kashai boi, khadi wahinang km nchang lu d lungsabo jou mksai biu bm bo singtoi kum me tiu bo ra mangai midu khe🙏

Q: Jou jon mai pajan palun di ju lan khai ni e tiu di khangsia mai niu lu ni khangsia niu lu ni mak bo di bme si niu anam nah maidung yo wirabo ga mathiu chun cham lu jiu din khai sai mathiu niu malum khai jiu bm bo aliu di mathiu maning ga kam khai ni jiu bme

R: Nam mainiu Jou gu rate wakamjiu pikhaisai sibo rate ga jon bira jiu ma? Era haisidi malum makge maidi rate ga jon lakge,jonmakdi lusak ramai ra lusak bam mirakume😀

S: Nam nde kamra kamak ra societies niu approved thiubo si namgu general meeting aliu mathiu niu suide tiujiu approved thiujiu tadkiu bamboi. Makhiam apai lu wira bamsai general meeting wanglanbo ga makhiam muilankhe. Lakpui Phom maidi paliu jengpum hadji namgu ladbam tu mangiubamboi. Phuiwang tangmakbo di wajiu bamraboi. Kambambo dung di individual ladbam tu piubo makge tiudi nangniu E niu general ga suikhaiboye tiubo mangaidukhe

T: Jou bamdiu bide sakmaidi bam sakmak maidi bam boi khambambo piura wi e khamta misai nam wiju saju miraboi. Shakta rapiu ra khambo niu ngamlak e papum papum maksai paki paki khunga bamme.nda tu maning khaisai wichang wimi kumme🤪

U: Majisiakde.

Jou/nisah jonmai wajiu lungwilu jiu jou jontami mai Aram gadi bamphuiye.Chiudi sakjam lumaira mathak tasilakjiu tuhoidi sakbame.Akinah/ maikinah mai.Siniu khambo niu wibiye.

V: Aga katiubo khatdi puipiumai paliu nah tu nisha eg. Talab, biri kumbo luraleng dukan2 ga lang khaibo di maning mui khaisai puipiumai gu kasonbo di ngoupatle.
Tuhoi youth club mai niu Aga katiumai tu minpat pat bambo chabon mai hai juvenile/school ga bambo chabonkin maliang tu minpat jiu bamme. Aliunah kathiu mai tura aliuniu kungye sai nisha pot kumbo ra dukan ga tad jiu liuraleng langkhai midukhe. 🙏🙏 mousai kuak khailo.

W: Jou Jon ra sui khaini bam maidung sira paliu nah mai tu, wan kawi Kati khai bam mai e.

X: 👍 club hall ga min wang lusai niu mangambo thak kambam ra suang…thin katinlu bo niu wide.

Y:Joujon botu upai hajiu mangam di mangam jiu jou jonne tiu bora maji mak bamne. Jon nijiu jon bam boye,jaikhat lamsai mathiu ladbamtu wajeng chak kamak bodi ye, paliu leng pageng bambo pawan machang, nai machang sou niu fui ngam ralo, joujon mai di paliu pum, paliu ningting wimai maliang nge, kaki ngam di kamjiu lung sui bo bam kamme, Tadmi boga paliu kikhun hina ga leaders mai tad jiu joujon tara wajiu ga laddin khaijiu tensui bo ten khai mibo mathiu niu si bam boye.siniu agu makumdi chapot minpat misai mahin mak piuniu wiye.

Hai gasu topic kali lanjiu electric wang makbo lam kam khai lan mide. Aliu niu social media ga npou bambo maksai ari bambo hai pageng bam sumah haloh tiubo sikhai wiye!.

You may also like...