Athuan Abonmai hamibo tingmik to maning toubo

Athuan Abonmai niu kadih ga soudiak mibo raithubo tingkum khat tangmibo tu maning tou jiu Manipur kadih thinjiu bammai khatdi leader katam tam lamsu chamai kengjiu wang padam luk macham khai mide.

Manipur gu chief Minister N. Biren, Sushildro Minister, Dinganglung Gangmei Chairman HAC khatdi tam tam bo CSO khatdi leader dung wang khaiye thainai patu nbai khaibo Tarung, Imphal ga.

Aliu pajan lengra Kristian maiye tiujiu lung bamdi maitu kamsat bo maksai Kristian chengriak galung khai makmai sira Khristian mai makye tiujiu CM Biren thainai gu speech ga dinne.

Khatdi aliu chamainah lungbam bowan ga pagu machun khatdi makum tam tam jiu bambo ga, mai khangkhatpiu machun nai nagu macham makjiu mai khangkhat gu karingting luktad mibo hai aliu tuhoi chakin gara paliu leng pabam haye tiujiu HAC chairman Diganlung niudi dinne.

You may also like...