Liangmai nah khangnia top 10 ga wang bo

Nagaland Board of School Education (NBSE) niu Class- X (kariuh) khatdi XII (kariunia) gu final result madu padbo ga aliu Liangmai aliumai nah khangnia class-XII Science stream gasu rank 4th khatdi rank 5th ga dou luye.

Higher Secondary School Leaving Certificate (HSSLC) Science

4th Rank
Kawidamlungliu Z. Newmai
D/O Ramkiudinbo Z. Newmai, Pastor
Pahai Rianglong gasu ye tuhoi New Jalukie ga paki dung mai lungbam me.

5th Rank
Menunbui Domta
D/O Tanriha Domta, Dobashi
Pahai Njau gasu ye tuhoi pakidungmai Tening Town ga lung bamme.

Video clip taken out from Kawidamlungliu speech speaking on behalf of her class

Panai niu bambo school di tachun kawibo tathon pikhai jiu felicitation programme thainai 2nd June 2022 bonai wijiu tadkiu khai mide. Panai niu kiu khangbo Holy Cross Higher Secondary School, Dimapur gasu chamai khang 14 (kariu madai) top 20 ga dou luye.

You may also like...