Liangmai Ram ga Npui-Kapha

Aliu khu ga npui kapha kaha bo don niu tad mibo wonga Aram Dutnong mai pui tu 54 km changin niu pon tad jiu Tamei Hospital ga wang khai bo aliu mathiu niu si bam me.Aliu detheng kha hai jiu chariu magen thiu bam ra lo, hai si aliu liangmai pachun kathiu hina maning lu jiu chun cham jiu Government tu nkha jiu npui/kapha taliu wang ra bo ga aliu chap matip khai mak sai wadou di aliu khuga Npui/Kapha wang si ra lo. Pachun kathiu hina ra aliu liangmai gu chariu magen thiu bo ngou khai jiu wakhat ra kam mak sai sa ye chiu jiu maning/makum jiu bam ra malum siak ge.

Aliu gu district tadbo impui

Chamai kakeng niu Government/Leaders/Social Workers/Contractors mai tu khan rio rio jiu bam bo ngou khai jiu achun di saye khatdi alung di pom jiu bam me. Npui/kapha phung wang makbo hai si Liangmai gu Leaders/Jupou/MLA gu kamou bo maksai wangtang makbo ha ye, waga ja Leaders mai gu kasonbo/takiukhai makbo bam nang da sai, sibo padam di Public mai/Village authority di luk macham jiu bam me tiubo eh din khai ni ye. Dekamjiu lo tiubo lamga pahang ga phui ncham kiu khe.


Central Government niu aliu Liangmai kadih leng jeng niu NATIONAL HIGHWAY 100 KM hai si Tamenglong-Manipur gasu Peren Town -Nagaland katang leng jeng gasu 2017 December 28 bonai Government of India, Ministry of Road Transport & Highways niu changam kam su lo tiu jiu chamtan pi mi bo ye. Order number 12037/119/2017/MN/Zone-V.

Tenning di ga lungbambo impui

Haibo gu NATIONAL HIGHWAY aliu liangmai naamdi hina nia tou jiu wang ra chamtan pikhai mibo si DEKAMJA tuhoi katang changam tad kiu mak jiu bam jiu lo? hai si pachun kathiu hina maning khai lo.

NATIONAL HIGHWAY hai si Tamenglong gasu su jiu, tad khai ra bo village/nam dung sai, Tamenglong-Longdi Pabram-Taipram-Langpram-Dikiuram-Kongphung-Rianglong-Illeng-Dutnong-Guinuang-New Nallong-Peren. hai tiu ja Npui si macha wang ra chapkhai mi bo ye.

Haibo 100KM National Highway hai si sou niu kham bam jiu lo?

Haibo 100KM National Highway hai si dekamja tuhoi katang changam tad su makha jiu lo?

Haibo lad tu eh pou kak khai ne…

Transporting log for timber wood

1) Haibo 100KM NATIONAL HIGHWAY hai si LIANGMAI naam/Village dung niu kham bam bo ye.

2) Haibo National Highway hai liangmai kasi kangou mai niu di kham bam bo ye.

3) Liangmai hai paleng paleng kasi bo keng ju bo jeng gasu PUBLIC leng changam kam si lak jiu bam bo ye.

4) GOVERNMENT ga changam kam ra leng wahi na kaden loi lu jiu bam bo ye chiu di Liangmai gu PUBLIC mai niu Cooperation pimak bo jeng gasu changam hai tad su mak jiu bam bo ye.

5) LIANGMAI kasi kangou mai niu government gu padou rangkang KADI CHARAM MAN (Compensation) kheng bo jeng gasu changam hai tad su lak jiu bam bo ye chiu bo aliu si ra pageng bam me.

6) LIANGMAI GU kadi charam hai si Government tu pimak sai Government detiu ga development phung wang ra lo? kadi charam man pikhai ra mah, NATIONAL HIGHWAY macha ra lo?

7) Revenue land ga ra NATIONAL HIGHWAY wang ra leng jeng niu rangkang crore crore government tu pilu jiu khengbo ye, Aliu TRIBAL Land ga ra, Government NATIONAL HIGHWAY kam khai bi ne tiu de, Kadi/Chalu pilak ge, Paman pilo, hai chiu jiu government tu atung jiu bam sai wadou di development wang si lak ge.

8) Tamenglong DC niu 2018 kum ga village authority mathiu tu ku arong lujiu meeting kam ja , Nam hina NOC- National HIGHWAY kam wang sui ye tiubo Nam hina pi ra din khai ye chiu di 2020 katang Liangmai Nam/village dung NOC piwang mak jiu bam kha ye. Hai si sou gu mathenlio? Hai si sou gu kamou bo lo? Hai si sou gu makum ga su kham mi jiu lo? Meeting ga VILLAGE AUTHORITY mathiu sui ye, NOC pine tiu jiu wang mi bo ye, siga su kalong wang bo ga sou cham phung kam mi jiu lo, NOC pi lak ge, Kadi charam man pi mak sai sui lak ge, Compensation pimak sai NATIONAL HIGHWAY si aram mai kadih ga tad khai bo sui lak ge… (Haikumbo makum ga tuhoi 21 century kenga thin lung bam kha bo hai si tachun kasabo khatdi Chara siang ye tiu jiu din di mou lak bam ne jiu maning ye.

9) Tadmibo racham dinbo si ye, Catholic DON BOSCO si TAMEI ga khai ra propose kam me tiu di LIANGMAI wakasi mai dung niu sui lak ge tiu ja hathon mi mak mah? Tuhoi MARAM ga dejiu kha Disu khang mi lo chiu bo si aliu tuhoi di silu makha ye, sikum jiu tuhoi di NATIONAL HIGHWAY ngam tu Aliu liangmai niu kham bam kha ye. Hai si Jupou mai dung/Kasi kangou mai dung, Lungkhang lanra mai Chabon mai dung hai si maning mawi khai mak sai dou lak siak mi ne.

Aliu village lam tadbo inpuiki

Tamenglong to Halflong National Highway leng ra thainai changam thiu jiu tad kiu mi de, PHOKLONG (KEKHULUA) Village Authority mai niu NOC government tu masan siak jiu pikhai mi de, Aliu wadi KAdi Charam man luk lak ge, NATIONAL HIGHWAY hai macha khai su lo tiu jiu chamtan pipad mi de.

Aliu LIANGMAI nam dung di ALIU NAM ga NATIONAL HIGHWAY wang mi ra chalung di khai mak sai dou lak mi ne, NATIONAL HIGHWAY wang mi sai aliu kadi hai KACHIA RAngkang niu phui jiu lung ra bo kadi charam me aliu LIANGMAI RAM hai.

LNC GU JUPOU DUNG DI HAIBO LAM GA VILLAGE HINA KHUGA MATAN JIU NPOU BAMBO CHIU KHAI JIU ACHUN WI YE, Mathiu ajat, adih leng chalung di khai khe, development hai si public mathiu leng ye siga POLITICIZED thiu mi mak ra kadi thinpou maidung khuga di kheng khai ye, KEEP YOUR POLITICS ASIDE AND PURSUE DEVELOPMENTAL WORK… Hai tiu ja aliu chalung di khai, chalung thiu khai mak sai aliu di wadou di wisu disu khang si lak ge.

Haibo champou si awareness leng thiu jiu rou khai bo, khat di this write up does not pin point any village/group/party/individual.

PUBLIC AWARENESS leng thiu jiu rou pad khai bo ye.

Ken khai mai mathiu riga Tingwang gu thoidam dou bo thiu lo.

Haisi August 14, 2020 ga roukhai mibo thainai roukhai lanne, Witamsin for Concern Citizen

Tamei PHC road condition

Aliu npui-kapha sabo

You may also like...