Tamei PHC gu Ambulance akhi khaira

Tamei Sub-Division gu thiuja aliu Tamei PHC ga thinpiu bambo Ambulance haisi pawan katheng kha gari-workshop maksai garage npuiki mung-ga taliang khaibam bo npui tadton jiu bammai maksai lungjiu bammaidung chalung chariu mibo whatsapp group katam tam lam din jiu bammi de.

Hai bo Ambulance hai si papou kaha bo kum jiu Tamei gu workshop ga chahiu wajiu khai wang mide, sou niu manang khai jiu taliu macha khai ralo tiujiu khangsia maira maniu jiu bam mide. Haisi Hospital department mai niu taliu rama maksai Tamei HQ gu nampui piu kathiu mai niu taliu khai ralo tiuja.

Manang chariu khai jiu bambo department mai public gu interest jeng niu taliu macha kasui bo ra taliu lujiu thin piu ra kam khai loh tiujiu chamai kakeng khaniu machunbo din jiu bammide.

You may also like...