COVID-19 vaccination drive in Tamei Sub-division

Aliu Tamei Sub-Division ga bammai chamai kakheng khara COVID-19 vaccine kep hou jiu bam mide. Khatdi param-ram gadi kepra leng makhiam jiu bam me chiu ye di department lamsu niudi kep suibo maitu wang jiu kep miraleng agun jiu bam mide.

Advocacy on Covid vaccination at lower Dikiuram

Danai Rianglong ga Tamei gu SDO Renee nai Tamei Chairman Covid Vaccination kamra bolam makhiam thiukhai mine.

Rianglong Chairman COVID vaccine first dose kep khai bambo chameng.

You may also like...