ANSAM Martyr’s Trophy Football Tournament, 2022

1st ANSAM Martyr’s Trophy Football Tournament, 2022 (Chandel), ga LNKR di padam lu macham ra kaden jiu bam me. Date 15th June 2022 bonai wanchak 02:00PM ga LNKR FC vs Theemjih Ten Tarao tu mathen ne, haibo mathen leng jeng niu kakheng thiukhaibo ronna mak jiu LNKR FC Team tu support thiukhaira meng kasui hina ra mathen phung ga mengjiu support thiukhaira kheng khai-e.

LNKR FC Team (Player List):

 1. Kawilungbou Thiumai – Tucha (CAPTAIN)
 2. Maisuongthonbou Chawang – Makhen (VICE CAPTAIN)
 3. Kaisilungbou Kalengta – Rianglong
 4. Wiraibou Abonmai – Makhen
 5. Wiribambou Nkennamai – Lemta
 6. Wikamang Chawang – Shingra
 7. Mairisibou Chawang – Makhen
 8. Dingambou Shingbengmai – Tabam
 9. Masangamang Chawang – Ariang
 10. Thonkiubou Thiumai – Aling
 11. John Chawang – Nkou Nhang
 12. Mordecai Chawang – Shingra
 13. Mathiulungbou Abonmai – Machenglong
 14. Wichapbou Abonmai – Makhen
 15. Tahingambou Ringkangmai – Liangchi
 16. Blondin Thiumai – Shingra
 17. Wikinlungbou Thiumai – Shingra
 18. Loveson Pamai – Tamei
 19. Sunbuibou Newmai – Chiang

LNKR FC Officials:

 1. Tadsongwibou Ringkangmai – Liangchi
 2. Timothy Chawang – Sak
 3. Paul Newmai – Kajinglong
 4. Kinbonang Marenmai – Makhen

SPONSORS:

 1. Timothy Chawang – Sak
  2 Tadsongwibou Ringkangmai – Liangchi

You may also like...