Tingkum 12 nah matric exam ken lude

Manipur ga tingkum 12 ronnabo npiumaina Isaac Paulallungmuan Vaiphei niu nah kachangbo (Youngest) thiujiu class X gu exam pass thiulude. Manipur ga tingkum 12 ronnabo npiumai niu nah kachangbo thiujiu matric examination ga 72% doujiu pass thiulude. Isaac Paulallungmuan Vaiphei hai Churachandpur district hangga bambo Kangvai chiubo nam gasuye khatdi Mount Olive School gu ariakna maiye.


2019 kum Board of Secondary Examination Manipur (BOSEM) niu matric tharabo tingkum (15years) tangmak bamdi exam khaisui raleng kasuibo pikhaimi boye. Isaac hai marks 600 lungga marks 432 douluye. Paniu MIL (Vaiphei) ga 91 marks, English ga 86, Mathematics ga 73, Social Science ga 61, Science ga 53 khatdi Home Science ga 68 doulude.
Imphal Free Press niu pagu result lamga maniu boga, Science nai Mathematics gu marks tu phuikhaisai pachun wiju makge delosai paniu maning bosuang dou matamye chiujiu dinkhaiye. Pasai dengam kamraloh jiu maniu boga, Higher secondary ga Science luklujiu Indian Administrative Service (IAS) thane tiujiu dinye.

Isaac piu Genkholien Vaiphei niu dinye chiubora Isaac gu result doulujiu pachun wide khatdi papiu khat thiujiu paniu tienra maningbo hinaga support thiune delosai pahai nahmai thiubam khaye khatdi paniu civil service thane saidi support thiuraboi chiujiu din madupad khaiye. Genkholien Vaiphei niu dinlanjiu, Isaac hai pawan kakengga chakiga bamjiu internet browse thiujiu bamme, pakamai dungnai majang makeng makge chiu dinne. Khatdi Isaac exam thasui raleng suikhai bojeng gasu education department tu thonkiubo cham di din madu khaiye. Thainai Isaac niu haikumbo tien ngamlu bosi kikhunleng khatdi Manipur leng thiujiu maning tou sui bambo khatye jiu din madu khaiye.

Isaac niu exam thasui raleng Administrative board members niu patu psychological test thiulu bosai suikhaimi boye. Raithubo thiujiu class X exam tharaleng Isaac malinga papiu (Genkholen) niu application education board ga submit thiubo tingga pagu tingkum 15 tangmakbo jenggasu suikhai makge. Exam thane sai tingkum 15 tangraleng kam kali raleng dinye chiudi Isaac niu lunibo sai suijiu higher authoriy khuga application pikhailan boga Isaac tu psychological test thiuraleng suikhaide.

Department of Clinical Psychology RIMS Imphal gu test result sai suijiu Isaac gu mental tingkum hai 17 chahiu 5, basal age niu 14, khatdi terminal age niu 22 ye. Pagu IQ niu 141 ye chiujiu result ga doulude.

Isaac hai papiu (Genkholen) gu school Mount Olive School, Kangvai, Churachandpur district gasu class VIII katang kiukhaiye. June 2018 ga Isaac niu class X exam thanibo sai suijiu Rayburn High School (CBSE) ga kali khaide. Chiudi pagu tingkum 15 tangmakbo jenggasu chahiu 3 sai pagu application reject thiumibo jengniu Mount Olive School ga wangjiu admission thiulan ye.

You may also like...