Manipur chamai 121 khang mine

Manipur ndanlam lung bam mai chaky lam malan wang bosai pating theng mak bo wan gasu COVID-19 gu charapot maraabo nkiu khang mine, thainai gu thiujiu official report gasai chamai 121 positive confirmed cases khang tang mine.

Manipur lung ga bambo District wise thiu jiu machak khaibo pariak:
Kangpokpi Dist- 5
CCpur Dist-2
Tengnoupal Dist- 3
Imphal West Dist- 1
Chandel Dist -1
Bishnupur Dist-1
Kakching Dist-2
Kamjong Dist-1
Thoubal Dist-1
Tamenglong Dist-2
CONFIRMED CASES 121

Imphal, June 4: Chamai 124 COVID-19 gu charapot ga maraa mibo rongga Chamai 86 haira active cases ga bam me jiu state gu health department niu dinne.

Chamai khang 124 ruang gasu tingkum sum nah (3 year old) di COVID-19 maraa mine jiu health department Manipur niu thainai chawang din ye khatdi thainai gu thiu maraa mibo cases hai Chamai khang 16 ye. Thainai doubo cases hai Virus Research and Diagnostic Laboratories (VRDL) JNIMS, Imphal gasu test thiu bo gu ye.

kangpokpi gasu tingkum sum nah di jou ye jiu din ye, Tengnoupal churachandpur , tamenglong , Imphal East thiu jiu District 5 gasu maraa san bo ye jiu State gu health department spokesman Dr. Khoidrom Sasheekumar Mangang niu din ye.

Chiudi maraa jiu bam mai hina paliu leng saa nkiu ju bo haye mathiu se stable condition ga bam kam me jiu maihina tu chalung chariu mak ra sikhai san ye.

You may also like...